Національний лісотехнічний університет України – лідер вітчизняної освіти і науки в досягненні цілей сталого розвитку

  • Ю. Ю. Туниця Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • М. Г. Адамовський Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • М. М. Борис Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • Г. Т. Криницький Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: екологізація освіти і науки; лісовий сектор економіки; сталий розвиток; екологічна компетентність; еколого-економічне мислення

Анотація

Окреслено здобутки і роль Національного лісотехнічного університету України у царині екологізації вітчизняної освіти і науки. Доведено, що університет є провідним закладом вищої освіти у забезпеченні лісового господарства, деревообробної промисловості та суміжних галузей економіки України, який готує висококваліфікованих фахівців, спроможних вирішувати виробничо-господарські проблеми в контексті вимог сталого розвитку. Розглянуто сутність і сучасні проблеми екологізації вищої освіти з урахуванням глобальних екологічних викликів. Беручи до уваги 145-літню історію університету, подано досягнення його колективу в підготовці фахівців і здійсненні фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних проблем соціо-еколого-економічного розвитку України, що дало змогу університету стати лідером вітчизняної освіти і науки у сфері пошуку шляхів досягнення цілей сталого розвитку. Обґрунтовано необхідність реалізації ідеї Екологічної Конституції Землі як міжнародного правового акта екологічної безпеки планети і сталого розвитку суспільства. Концепцію цього міжнародного Акта розробили науковці НЛТУ України під керівництвом академіка НАН України, професора Ю. Ю. Туниці. Визначено стратегію та основні пріоритетні напрями досліджень сформованих в університеті наукових шкіл, зважаючи на те, що університет перебуває на перехідному етапі становлення від моделі університету розвитку до моделі підприємницько-екосистемного сучасного університету, активно інтегруючись у європейську та світову систему вищої освіти і науки. На підставі розробленої в університеті "Стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності" обґрунтовано засади виконання покладених на університет статутних функцій з формування патріотичної національно свідомої еліти України, підготовки висококваліфікованих фахівців для багатьох галузей вітчизняної економіки і сфер суспільного життя, подальшого розвитку лісотехнічної освіти і науки.

Біографії авторів

Ю. Ю. Туниця, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р екон. на­ук, про­фе­сор, ака­де­мік НАН Ук­ра­їни, рек­тор

М. Г. Адамовський, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. техн. на­ук, про­фе­сор, за­ві­ду­вач ка­фед­ри лі­соп­ро­мис­ло­во­го ви­роб­ниц­тва та лі­со­вих до­ріг, пер­ший про­рек­тор з на­уко­во-пе­да­го­гіч­ної ро­бо­ти

М. М. Борис, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. техн. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв'язків

Г. Т. Криницький, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р бі­ол. на­ук, про­фе­сор, за­ві­ду­вач ка­фед­ри лі­сів­ниц­тва

Посилання

Clark, B. (1998). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Oxford, UK: IAU Press and Pergamon.

Etzkowitz, H. (1998). The norms of entrepreneurial science: Cognitive effects of the new university – industry linkages. Research Policy, 27, 823–833.

Krykunov, M. V. (Ed.). (2006). Tablytsia rozvytku misii universytetu: za materialamy John C. Scott The Mission of the University: Medieval to Postmodern Transformations. The Journal of Higher Education, 77(1). [In Ukrainian].

Mero, T. (2011). Town and gown unite. Sustainability, 4(4), 169–173.

Rishennia Kolehii MON Ukrainy. (2015). Pro ekolohizatsiiu vyshchoi osvity z metoiu pidhotovky fakhivtsiv dlia staloho rozvytku from 27.11.2015 p. Retrieved from: http://mon.gov.ua/content/Новини/2015/12/30/10-5-4.zip. [In Ukrainian].

Tunytsia, Yu. Yu., Adamovskyi, M. H., Borys, M. M., Kraievskyi, S. N., & Mahazynshchykova, I. P. (2015). Ekolohizatsiia osvity yak kliuchovyi faktor pidhotovky fakhivtsiv dlia staloho rozvytku. Scientific Bulletin of UNFU, 25(10), 348–356. https://doi.org/10.15421/40251053

Tunytsia, Yu. Yu., Zahvoiska, L. D., & Adamovskyi, O. M. (2016). Ekonomichnyi dyskurs osvity dlia staloho rozvytku. Higher school, 11–12, 7–27. Kyiv. [In Ukrainian].

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Туниця, Ю. Ю., Адамовський, М. Г., Борис, М. М., & Криницький, Г. Т. (2019). Національний лісотехнічний університет України – лідер вітчизняної освіти і науки в досягненні цілей сталого розвитку. Науковий вісник НЛТУ України, 29(10), 9-17. https://doi.org/10.36930/40291001