Керівництва для авторів

Правила подачі наукових статей до збірника "Науковий вісник НЛТУ України"

Перелік обов'язкових матеріалів для опублікування статті: (детальна інформація далі по тексту)

 • довідка про автора (файл метаданих до статті); Приклад
 • стаття (електронний і паперовий варіанти); Шаблон оформлення, Приклад
 • супровідні документи (паперовий варіант, або скановані копії); Приклад 

Параметри оформлення документа:

 • формат документа - A4;
 • поля - 2 см по периметру;
 • формат файлу - *.doc (MS Word 2003), інші не приймаються;
 • шрифт Times New Roman, 14pt, інтервал - 1.5;
 • мова публікації: українська, російська, англійська (інша - за попереднім узгодженням);
 • обсяг статті: 10-20 сторінок.

Титульна сторінка статті подається українською та англійською мовами і містить таку інформацію

УДК ххх.ххх: (ххх.ххх + ххх.ххх)   Універсальний десятковий класифікатор              

Ініціали та прізвища авторів через кому (українською мовою)

І. Б. ПершийАвтор1, І. Б. ДругийАвтор2, І. Б. ТретійАвтор3

1 Офіційна назва організації, місто, держава, ORCID автора1;

2 Офіційна назва організації, місто, держава, ORCID автора2;

3 Офіційна назва організації, місто, держава, ORCID автора3.

Назва статті українською мовою

Анотація. Один абзац тексту обсягом 1200–1500 знаків. Рекомендовано будувати більшість речень з таким початком: "Виявлено …", "Встановлено …", "З'ясовано …", "Оцінено вплив …", "Охарактеризовано закономірності …" тощо.

Ключові слова: перше; друге; третє; четверте. (4-6 слів/словосполучень, жодне з яких не дублює слова з назви статті). Ключові слова роз'єднувати між собою крапкою з комою.

 

Ініціали та прізвища авторів через кому (англійською мовою)

Title of the article (назва статті англійською мовою)

Abstract. Один абзац тексту обсягом 1800–2200 знаків. Вимоги до реферату:

 • сформулювати чітко та інформативно, тобто без загальних фраз, другорядної інформації;
 • має бути оригінальним, тобто не копіювати україно- чи російськомовну анотацію;
 • змістовним – відображати основний зміст статті;
 • структурованим – написаним одним абзацом тексту, але слідувати послідовності опису результатів у статті;
 • "англомовним" – написаним якісною англійською мовою.

Реферат має містити преамбулу (1 речення), стислий опис методів проведення дослідження (1–2 речення), опис основних результатів (50–70% обсягу реферату) і лаконічні висновки чи перспективи подальших досліджень (1 речення).

У тексті потрібно застосовувати термінологію, яку використовують у профільних міжнародних англомовних журналах. Зважте на те, що Вашу статтю читатиме міжнародна аудиторія науковців. Тому текст реферату має бути зв'язним, а його зміст – зрозумілим навіть не фахівцю без ознайомлення з основним змістом самої статті.

Для поєднання речень потрібно використовувати вирази "consequently", "moreover", "for example", "the benefits of this study", "as a result" тощо. Використовуйте активну, а не пасивну форму ("The study tested", а не "It was tested in this study").

Для оцінювання коректності перекладу реферату англійською мовою автору потрібно відразу після англомовного тексту розмістити його україномовний варіант (він не буде входити до тексту статті, позаяк потрібний тільки для перевірки якості англійського тексту).

Ключові слова: перше; друге; третє; четверте. (4-6 слів/словосполучень, жодне з яких не дублює слова з назви статті). Ключові слова між собою потрібно роз'єднувати крапкою з комою.

Текст статті

Структура стандартної (експериментальної) статті:

 • Вступ;
 • Матеріал і методи дослідження;
 • Результати дослідження;
 • Обговорення отриманих результатів;
 • Висновки;
 • Подяка (при потребі)
 • Інформація про авторів
 • Список використаних джерел.

Оглядова стаття може мати різну кількість розділів із довільними назвами, але ці пункти є обов'язковими:

 • Висновки;
 • Інформація про авторів
 • Список використаних джерел.

Детальніше про структуру статті:

Вступ ("Введение" чи "Introduction")

Вступ має містити характеристику дослідженості проблеми у світовій науковій літературі (мінімум – 15–20 посилань на англомовні статті у міжнародних виданнях за останні 5 років). Після цього потрібно вказати, що в цій області знань ще не зроблено. Завершуємо вступ конкретизацією мети роботи і формулюванням основних завдань дослідження.

Матеріал і методи досліджень ("Материал и методы исследований" чи "Materials and methods")

Розділ має давати змогу повторити весь обсяг досліджень для перевірки даних, які отримав автор статті. Його, за потреби, можна поділяти на підрозділи. Розділ має створювати цілісне уявлення про те, що автору роботи відомі всі можливі джерела помилок, які можуть вплинути на результати дослідження.

Результати ("Результаты" чи "Results")

Розділ, за потреби, можна поділяти на підрозділи. Вимоги до написання цього розділу – загальні, як і для всіх міжнародних наукових видань. Деталі оформлення рукопису наведено на сайті (http://nv.nltu.edu.ua/).

Обговорення ("Обсуждение" чи "Discussion")

Коротко охарактеризуємо недоліки, що найчастіше трапляються у рукописах.

1. Латинські назви родів і видів наводять курсивом, прізвище автора та рік опису виду – звичайним шрифтом.

2. Не можна наводити посилання на таблицю або рисунок у вигляді окремого речення.

3. Треба уникати у реченнях "зайвих" слів. Це саме стосується більших за обсягом фрагментів тексту.

4. Одиниці виміру системи СІ наводять без крапки (м, г, га, моль), а нестандартизовані одиниці – зі скороченнями (екз./м2 тощо).

5. Треба розрізняти символи "—", "–" та "-". Перший із них у рукописах не використовують.

6. Більшість редакторських правок зумовлені неправильним вживанням службових частин мови "в", "у", "і", "та", "з", "із", "зі" тощо.

7. У статтях замість виразу "на протязі" потрібно використовувати "протягом" чи "упродовж", замість "найбільш потужний" – "найпотужніший", "фауна міста Дніпропетровська" – "фауна міста Дніпропетровськ" і т.д.

8. Треба уникати слова "було": без нього, зазвичай, зміст речення не змінюється.

9. У статті бажано не використовувати скорочення наукових термінів.

10. Назви таблиць і рисунків (та примітки до них) мають бути "вичерпними". Читач не має додатково перечитувати "Матеріал і методи досліджень" або назву статті, щоб зрозуміти зміст таблиці чи рисунка, визначити повторність досліджень "(n = 15)" тощо.

11. Найчастіше редколегія відхиляє статті через відсутність статистичного опрацювання первинних даних (загальні вимоги до фахових публікацій).

12. Не рекомендовано вживати у тексті пасивний формат: "проби відбиралися" – "проби відбирали".

13. Якщо виникають питання щодо оформлення чи подання певних даних у статті – можна брати зразок останнього номеру збірника.

14. Діаграми, наведені у роботі, мають давати змогу їх редагувати (їх потрібно подавати в окремому файлі, наприклад, у середовищі Excel).

Висновки ("Выводы" чи "Conclusion")

Висновки – 5–10 речень. Можна у вигляді списку, можна суцільним текстом.

Висновок, поряд із вступом, найбільш важлива частина наукової статті. У ньому зазначають підсумок здійсненного дослідження, висновки і пропозиції, перспективи розвитку того чи іншого питання. Вдало написаний висновок логічно завершує наукову роботу, робить її цілісною і завершеною. Висновок тісно пов'язаний зі вступом. Якщо у вступі вказують мету і завдання наукової роботи, то у висновку зазначають, чи вдалося досягти поставленої мети з допомогою встановлених методів дослідження.

Подяки (якщо потрібні) ("Благодарности" чи "Acknowlegements")

Подяки подають після висновків перед бібліографічними посиланнями.

Інформація про авторів (Notes on contributors)

Інформація про кожного автора у форматі: Прізвище Ім'я По-батькові, науковий ступінь, посада, місце роботи. Email:, телефон, (при бажанні адреса)

 

Список використаних джерел

Зверніть увагу. Ми змінили правила щодо подання переліку літератури.

Просимо подавати джерела мовою оригіналу, без транслітерації, але оформлені за правилами або ДСТУ або за сучасними європейськими форматами - APA, MLA, Chicago тощо.

Однією з важливих вимог щодо індексації статей наукометричними базами є список використаної літератури, який піддається розпізнанню автоматизованими системами обробки інформації.

 • література має бути оформлена у міжнародному форматі (Бажано додати в оригіналі за ДСТУ 8302-2015) список використаних джерел окремим файлом або додати його у довідку про автора, щоб можна було перевірити правильність оформлення);
 • обсяг використаних джерел 6-15;
 • Надавати перевагу джерелам, які мають цифровий ідентифікатор DOI.
 • 80-100% джерел мають бути легкодоступними в інтернеті (бути представленими у електронних каталогах, бібліотеках, базах данних). 

Для якісного цитування під час опрацювання наукової інформації з теми статті варто проаналізувати останні публікації на сайтах:

http://www.sciencedirect.com (12,6 млн статей),

http://www.springerlink.com/home/main.mpx (8,8 млн),

http://www.doaj.org (1,8 млн),

http://www.elibrary.ru (20,0 млн).

Зверніть увагу що посилання мусять бути тільки на офіційно відомі джерела: статті, книги, конференції, ДСТУ, закони, патенти, дисертації тощо.

Неприпустимо зазначати в літературних джерелах посилання на методичні вказівки, новинні сайти (з нестатичною інформацією), неповні джерела (без авторства, назви, року тощо).

Одним із найбільш популярних міжнародних форматів є стандарт APA (American Psychological Association (APA) Style). Детально ознайомитись з правилами можна тут: http://nbuv.gov.ua/node/929

 

Коли Ви посилаєтесь на статтю, зверніть увагу на те що кожен журнал має офіційно зареєстровану назву латинськими літерами (в іншому випадку ISNN не присвоюють). Знайдіть на сайті журналу його назву, в архіві знайдіть цю статтю - і використайте англомовну назву статті для посилання.

Вже багато років всі поважні журнали вимагають від авторів назву статті англійською мовою. Краще використати цю назву ніж транслітерувати український варіант.

 

 

Малоінформативні, несуттєві, недостовірні, неповні джерела редакція буде вилучати зі списку використаних джерел.

 

Приклад оформлення посилання на книги:

Freeland, J. R., Kirk, H., & Petersen, S. (2011). Molecular Ecology. Oxford: WileyBlackwell.

James, H. (2009). The ambassadors. Rockville: Serenity.

Kohno, N. A. (Ed.), (1986). Derev’ja i kustarniki, kul’tiviruemye v Ukrainskoj SSR [Trees and shrubs cultivated in the Ukrainian SSR]. Kyiv: Naukova Dumka [in Russian].

Sytnik, K. M. (Ed.), (1988). Redkie i ischezajushhie rastenija i zhivotnye Ukrainy [Rare and threatened plants and animals of Ukraine]. Kyiv: Naukova Dumka [in Russian].

Girs, A., Novak, B. & Kashpor, S. (2005). Lisovporjadkuvannja [Forest management]. Kyiv: Aristey [in Ukrainian].

Приклад оформлення посилання на статті з DOI:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of Journal, 10(2), 49–53. https://doi.org/10.1134/s0013873813050102 (це новий формат подачі DOI, з березня 2017 р)

Putchkov, A. (2011). Ground beetles of the Ukraine (Coleoptera, Carabidae). ZooKeys, 100, 503–515. doi:10.3897/zookeys.100.1545 (це застарілий формат)

Putchkov, A. V. (2013). Survey of carabid beetles of the tribe Nebriini (Coleoptera, Carabidae) of the fauna of Ukraine. Entomological Review, 93(5), 620–629.  https://doi.org/10.1134/s0013873813050102

Husband, R. W., & Khaustov, A. A. (2004). A new species of Eutarsopolipus (Acari: Podapolipidae) from Calathus fuscipes (Coleoptera: Carabidae) from Ukraine. International Journal of Acarology, 30(4), 329–333.  https://doi.org/10.1080/01647950408684401

Sidorenko, A. I., & Siokhin, V. D. (2016). Gnezdovanie bol'shogo baklana (Phalacrocorax carbo) na tehnogennyh sooruzhenijah v Ukraine [Nesting of Great Cormorants (Phalacrocorax carbo) on man-made structures in Ukraine]. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, Ecology, 24(2), 308–316 (in Russian).  https://doi.org/10.15421/011640

Al'-Hazaali, Hajder Raad Nadim, & Kovbasa, V. P. (2016). O vzaimodejstvii rabochego organa s pochvoj dlja obrazovanija krotoviny. Scientific Bulletin of UNFU, 26(8), 347-355. [in Russian]

Якщо цитуємо статті, написані кирилицею, то подаємо їх транслітерацію, а в квадратних дужках переклад назви англійською мовою за таким зразком:

Kochubey, S. O. (2009). Osobennosti rascheta kojefficienta sinhronizacii nejronnyh setej [Features of synchronization coefficient calculation in neural networks]. Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 17(5), 55–62 [in Russian].

Якщо цитуємо статті, написані латинкою але іншими національними мовами (окрім англійської, німецької та французької), то теж подаємо у квадратних дужках переклад назви англійською мовою та вказуємо, наприклад, [in Polish].

Посилання на інтернет-публікації (електронні видання):

Last, F. M. (2016). Title of resources. Retrieved from: http://journals.ntsh.org/sites/default/files/sciences_249.pdf

Посилання на інтернет-публікації (веб-сайти, веб-блоги чи інтернет-сторінки), тези доповідей, автореферати та дисертації, звіти з НДР, нормативні документи певних держав не бажані.

Цитування літератури у тексті статті наводять за зразком (Прізвище, рік), наприклад: 1 автор – (Vinson, 1997), 2 автори – (Vargo & Laurel, 1994), 3 та більше авторів – (Jones et al., 1978; Davis et al., 1989).

Рецензування

У разі повернення статті на доопрацювання, автор зобов'язаний урахувати всі зауваження редколегії та надіслати виправлені матеріали на адресу редакції в указаний термін. Статті, повернуті після доопрацювання пізніше ніж через місяць, розглядають як нові їх надходження. Редакційна колегія зберігає за собою право виправляти та скорочувати текст статті. Відповідальність за достовірність змісту поданих матеріалів несуть автори.

Як зразок можна використовувати статті, опубліковані в останньому номері збірника.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.