Політика рецензування

1. Для опублікування у збірнику "Науковий вісник НЛТУ України" приймаються теоретичні та прикладні статті, а саме:

  • власне наукові статті – виклад основних результатів наукового дослідження;
  • науково-навчальні та науково-методичні статті, які містять практичний виклад закономірностей досліджуваних об'єктів, методи їх застосування у практичній діяльності;
  • науково-публіцистичні статті – порушують актуальні для наукової громадськості проблеми певної галузі або кількох галузей.

2. Матеріали, які надсилають до редакції, мають відповідати профілю збірника – проблемам лісового господарства та деревообробного виробництва, а також відповідним проблемам у суміжних галузях виробництва.

3. Матеріали, які надійшли до редакції збірника, реєструють зі зазначенням дати надходження, П.І.Б. автора, місця його роботи, контактів для взаємодії (обов'язково e-mail), назви матеріалу.

4. Рукопис статті редакція приймає до розгляду, якщо його оформлено відповідно до зазначених вимог.

5. Аспіранти і здобувачі мають надавати до редакції збірника рукопис статті з рекомендацією до публікації (у вільній формі) за підписом наукового керівника і рецензію від нього. Підписи завіряють в установленому порядку.

6. Керівництво редакції збірника направляє рукопис статті на рецензування членам редакційної колегії за одним з наукових напрямів збірника.

7. У збірнику дотримуються регламенту подвійного "сліпого" рецензування. Редакція залишає за собою право (за погодженням з автором) на деяке скорочення обсягу матеріалу і його літературну правку. Також редакція збірника має право відмовити автору  в опублікуванні статті (на основі рецензії членів редколегії збірника), якщо вона не відповідає профілю збірника або має неналежну якість викладення матеріалу. У разі відхилення статті, редакція збірника направляє автору мотивовану відмову у письмовому вигляді.

8. У разі рекомендації рецензентів про доопрацювання рукопису статті, автору обов'язково направляють текст рецензії без зазначення осіб рецензентів.

9. Рукопис статті, доопрацьований або перероблений авторами, направляється до редакції, де здійснюють повторне її рецензування разом з початковим варіантом у максимально короткий термін.

10. Відхилений до опублікування рукопис статті за результатами її рецензування повторно не розглядають.

11. Не приймають до розгляду рукописи статей, які раніше опубліковано в інших наукових виданнях.

12. Матеріали, присвячені ювілейним подіям, можуть мати анотацію описового характеру і мінімальну кількість ключових слів російською та англійською мовами.