Політика рецензування

Порядок рецензування

На рецензування статті відводиться 15 днів.

Порядок рецензування рукописів статей до збірника наукових праць "Науковий вісник НЛТУ України"

 1. Рецензування (експертне оцінювання) рукописів наукових статей здійснюється для забезпечення високого наукового рівня журналу "Науковий вісник НЛТУ України" та відбору найкращих і найактуальніших наукових публікацій.
 2. У журналі "Науковий вісник НЛТУ України" застосовується система двохстороннього сліпого рецензування (анонімна):

 • рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів;
 • автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.
 1. Наукові статті, які отримує редакція, проходять первинний контроль щодо комплектності та правильності їх оформлення і відповідності до Вимог до рукописів, розміщених на сайті.
 2. Первинна експертна оцінка наукової статті здійснюється головним редактором, або заступником головного редактора.
 3. Головний редактор (заступник головного редактора) призначає рецензента для статті, зі складу редакційної ради, який курує відповідним науковим напрямком.
 • За умови відсутності члена редакційної ради – куратора відповідного напрямку головний редактор (заступник головного редактора) визначає зовнішнього рецензента за цією тематикою.
 • Рецензенти (як ті, що входять до складу редакційної ради, так і зовнішні) повинні бути відомими спеціалістами по тематиці поданого рукопису та мають публікації в даній галузі досліджень (бажано за останні 5 років).
 1. Після експертного оцінювання наукової статті рецензент може:
 • рекомендувати статтю до опублікування;
 • рекомендувати статтю до опублікування після доопрацювання її автором з урахуванням висловлених зауважень та побажань;
 • не рекомендувати статтю до опублікування.
   Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після її доопрацювання з урахуванням зауважень, або не рекомендує статтю до опублікування, в рецензії повинна бути вказана причина такого рішення
   Редакція рекомендує використовувати при рецензуванні розроблену редакцією типову форму рецензії, яка розміщена на сайті журналу.
 1. При рецензуванні наукових статей рецензенти повинні:
 • звертати особливу увагу на актуальність піднятої в статті наукової проблеми;
 • охарактеризувати теоретичне та прикладне значення виконаних досліджень;
 • коректність приведених математичних викладок, графіків, рисунків;
 • оцінити, як співвідносяться висновки автора з наявними науковими концепціями;
 • оцінити дотриманням авторами правил наукової етики, коректності посилань на літературні джерела.
   Необхідним елементом рецензії повинно бути оцінювання рецензентом особистого внеску автора в розв’язання проблеми, що розглядається.
   Доцільно зазначати в рецензії відповідність стилю, логіки та доступності наукових викладок, а також зробити висновок щодо достовірності та обгрунтованості висновків автора (авторів) в даній роботі.
 1. Наукові статті можуть направлятися на додаткове рецензування. Причинами для повторного рецензування можуть бути:
 • заявлена експертом недостатня кваліфікація в питаннях, які розглядаються в науковій статті;
 • недостатньо високий рівень первинного експертного висновку;
 • гостра дискусійність положень, висловлених в науковій статті.
 1. Оформлену рецензію рецензент направляє в редакцію електронною поштою в вигляді скан-копії.
 2. Редакція направляє авторам копії рецензій (безіменних, щоб не розкривати дані про рецензента) або мотивовану відмову редакції на опублікування даного конкретного рукопису.