Екологічна парадигма економічної компаративістики ХХІ століття

  • Ya. V. Kul'chyts'kyj Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • B. V. Kul'chyts'kyj Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
  • L. V. Ribun Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: економічні системи; екологізація економічних систем; сталий розвиток; екологічна парадигма економічної теорії та економічної компаративістики ХХІ ст.

Анотація

Актуальність проблеми взаємин людини і довкілля зумовило утвердження в економічній теорії екологічної парадигми, яка передбачає розгляд усіх економічних і соціальних процесів крізь призму збереження довкілля, умов існування і розвитку людської особистості. Наголошено, що сучасні підручники з економічної теорії недостатньо враховують екологічний імператив, оскільки необхідно досліджувати поведінку людей у процесі виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ та послуг не просто в умовах обмежених ресурсів, а уже в нових умовах – посилення екологічної кризи глобального, регіонального і локального характеру. Розкрито інституційні засади екологізації сучасних економічних систем із позицій постіндустріальної парадигми та економічної компаративістики в умовах посилення глобалізації. Виявлено зміст екологічної парадигми економічної теорії та обґрунтовано потребу виокремлення соціально-екологічних відносин у системі економічних відносин суспільства. Проаналізовано концепцію сталого розвитку та особливості еколого-економічних інструментів у розвинутих країнах. Підкреслено важливість формування сучасної екологічної культури у процесі трансформації економічних систем, коли в її основі мають бути орієнтованість на екологічну доцільність і безпеку, відсутність протиставлення людини і природи. Запропоновано авторське трактування процесу екологізації сучасних економічних систем в умовах посилення глобалізації, переходу людства до суспільства знань та "зеленої економіки". Під екологізацією економічних систем пропонуємо розуміти посилення екологічної спрямованості економічних систем у процесі їх трансформації, що виявляється у становленні сучасної економічної та екологічної свідомості та культури, екологічної відповідальності, в утвердженні сучасних екологічних цінностей, формуванні відповідної нормативно-правової, інституційної бази, спрямованої на суспільний контроль за системою зв'язків "людина – економіка – екологія", застосуванні санкцій і стимулів щодо впливу економічної системи на стан екологічної рівноваги в умовах обмеженості природних ресурсів і посилення екологічної кризи глобального, регіонального і локального характеру. Екологізація економічних систем є об'єктивним процесом їх трансформації, домінантою трансформації на зламі тисячоліть, що утверджує усвідомлення екологічних проблем як глобальних. Екологізація економічних систем розглядається сьогодні як дуже важливий, навіть визначальний критерій порівняльного аналізу національних систем чи наднаціональних системних утворень. Обґрунтовано екологічну парадигму економічної компаративістики ХХІ ст.

Біографії авторів

Ya. V. Kul'chyts'kyj, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р екон. наук, професор, кафедра економічної теорії

B. V. Kul'chyts'kyj, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

д-р екон. наук, професор, кафедра економічної теорії

L. V. Ribun, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії

Посилання

Kulchytskyi, Ya. V., & Kulchytskyi, B. V. (2015). Filosofiia ekonomichnykh system (rozvytok metodolohii yikh porivnialnoho analizu v umovakh ekolohizatsii, intelektualizatsii ta hlobalizatsii). Lviv: Liha-Pres, 710 p. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V. (2011). Suchasni ekonomichni systemy v umovakh ekolohizatsii ta hlobalizatsii (teoretyko-metodolohichni zasady porivniannia). Lviv: Liha-Pres, 687 p. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V. (2005). Problemy formuvannia sotsialno-ekolohichnykh suspilnykh vidnosyn u konteksti transformatsii suchasnykh ekoloho-ekonomichnykh system. Lviv: Kamula, 144 p. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V. (2003). Ekoloho-ekonomichni systemy (problemy teorii i metodolohii doslidzhennia). Lviv: UkrDLTU, 64 p. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V., & Kulchytskyi, B. V. (2007). Porivniannia ekonomichnykh system (problemy metodolohii). Lviv: Vyd. tsentr LNU imeni Ivana Franka, 318 p. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V. (2008). Ekolohizatsiia ekonomichnykh system u konteksti postindustrialnoho paradyhmalnoho dyskursu ta ekonomichnoi komparatyvistyky. Rehionalna ekonomika, 1, 77–84. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V., Kulchytskyi, B. V., & Dzhyhora, N. V. (2016). Institutional Bases of Interpretation of the Economic Systems in the Conditions of Strengthening of their Environmentally Sustainable Development and Globalization. Scientific Bulletin of UNFU, 26(6), 7–13. https://doi.org/10.15421/40260601
Kulchytskyi, Ya. V., Kulchytskyi, B. V., Bashnianyn, H. I., & Osetskyi, V. L. (2017a). Filosofiia ekonomichnykh system u konteksti hnoseolohii suspilno-ekonomichnykh transformatsii. In H. I. Bashnianyn (Ed.), Ekonomichni systemy. (Vol. 6). Lviv: Liha-Pres, pp. 60–96. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V., Kulchytskyi, B. V., Bashnianyn, H. I., & Osetskyi, V. L. (2017b). Instytutsiinyi pidkhid do traktuvannia ekonomichnykh system za umov posylennia yikh ekolohizatsii ta hlobalizatsii. In H. I. Bashnianyn, B. M. Shevchyk (Eds), Systemnyi analiz ekonomichnykh system: Zbirnyk naukovykh prats za materialamy Druhoho Vseukrainskoho kruhloho stolu (pp. 9–15). Lviv: Liha-Pres. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. (2017). Formuvannia ekolohichnoi svidomosti ta kultury pid chas vykladannia ekonomichnykh dystsyplin. Ekolohizatsiia osvity yak chynnyk staloho rozvytku suspilstva: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 68–71). Lviv: RVV NLTU Ukrainy. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V., Kulchytskyi, B. V., & Malinovska, M. V. (2018). An Ecologization of the Economic Systems as Priority of Their Transformation in XXI Century. Scientific Bulletin of UNFU, 28(4), 15–19. https://doi.org/10.15421/40280402
Melnyk, L. H. (2006). Osnovy stiikoho rozvytku. Sumy: VTD "Universytetska knyha", 383 p. [In Ukrainian].
Tunytsia, Yu. Yu. (2006). Ekoekonomika i rynok: podolannia superechnostei. Kyiv: Znannia, 314 p. [In Ukrainian].
Fiedor, B. (Ed.), Czaja, S., Graczyk, A., & Jakubczyk, Z. (2012). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 484 p.
Опубліковано
2019-04-25
Як цитувати
Kul’chyts’kyj, Y. V., Kul’chyts’kyj, B. V., & Ribun, L. V. (2019). Екологічна парадигма економічної компаративістики ХХІ століття. Науковий вісник НЛТУ України, 29(4), 7-10. https://doi.org/10.15421/40290401