Екологізація економічних систем як пріоритет їх трансформації у ХХІ столітті

  • Ya. V. Kul'chyts'kyj Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • B. V. Kul'chyts'kyj Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
  • M. V. Malinovs'ka Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: економічні системи; екологічна парадигма економічної теорії; економічна компаративістика; стійкий розвиток; екологізація економічних систем

Анотація

Розкрито інституційні засади екологізації сучасних економічних систем з позицій постіндустріальної парадигми та економічної компаративістики в умовах посилення глобалізації. Наведено зміст екологічної парадигми економічної теорії та обґрунтовано потреба виокремлення соціально-екологічних відносин у системі економічних відносин суспільства. Підкреслено важливість формування сучасної екологічної культури у процесі трансформації економічних систем, коли в її основі мають бути орієнтованість на екологічну доцільність і безпеку, відсутність протиставлення людини і природи. Запропоновано авторське трактування процесу екологізації сучасних економічних систем в умовах посилення глобалізації, переходу людства до суспільства знань та "зеленої економіки". Під екологізацією економічних систем пропонуємо розуміти посилення екологічної спрямованості економічних систем у процесі їх трансформації, що виявляється у становленні сучасної економічної та екологічної свідомості і культури, екологічної відповідальності, утвердженні сучасних екологічних цінностей, формуванні відповідної нормативно-правової, інституційної бази, спрямованої на суспільний контроль за системою зв'язків "людина – економіка – екологія", застосуванні санкцій і стимулів щодо впливу економічної системи на стан екологічної рівноваги в умовах обмеженості природних ресурсів та посилення екологічної кризи глобального, регіонального і локального характеру. Екологізація економічних систем є об'єктивним процесом їх трансформації, домінантою трансформації на зламі тисячоліть, що утверджує усвідомлення екологічних проблем як глобальних. Екологізацію економічних систем розглядають сьогодні як дуже важливий, навіть визначальний, критерій порівняльного аналізу національних систем чи наднаціональних системних утворень. Запропоноване поняття "екологізація економічних систем", на наше переконання, не тільки заповнює відповідну прогалину в економічній теорії, а й дає змогу повністю врахувати екологічний контекст дослідження і порівняння економічних систем на порозі третього тисячоліття.

Біографії авторів

Ya. V. Kul'chyts'kyj, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р екон. наук, професор, кафедра економічної теорії

B. V. Kul'chyts'kyj, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

д-р екон. наук, професор, кафедра економічної теорії

M. V. Malinovs'ka, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

асистент, кафедра економічної теорії

Посилання

Fiedor, B. (Ed.), Czaja, S., Graczyk, A., & Jakubczyk, Z. (2012). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck. 484 p.
Kulchytskyi, Ya. V. (2003). Ekoloho-ekonomichni systemy (problemy teorii i metodolohii doslidzhennia). Lviv: UkrDLTU. 64 p. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V. (2005). Problemy formuvannia sotsialno-ekolohichnykh suspilnykh vidnosyn u konteksti transformatsii suchasnykh ekoloho-ekonomichnykh system: monohrafiia. Lviv: Kamula. 144 p. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V. (2008). Ekolohizatsiia ekonomichnykh system u konteksti postindustrialnoho paradyhmalnoho dyskursu ta ekonomichnoi komparatyvistyky. Rehionalna ekonomika, 1, 77–84. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V. (2011). Suchasni ekonomichni systemy v umovakh ekolohizatsii ta hlobalizatsii (teoretyko-metodolohichni zasady porivniannia): monohrafiia. Lviv: Liha-Pres. 687 p. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V. (2017). Formuvannia ekolohichnoi svidomosti ta kultury pid chas vykladannia ekonomichnykh dystsyplin. Ekolohizatsiia osvity yak chynnyk staloho rozvytku suspilstva: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf., (pp. 68–71) Lviv: RVV NLTU Ukrainy. 420 p. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V., & Kulchytskyi, B. V. (2007). Porivniannia ekonomichnykh system (problemy metodolohii): monohrafiia. Lviv: Vyd. tsentr LNU imeni Ivana Franka. 318 p. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V., & Kulchytskyi, B. V. (2015). Filosofiia ekonomichnykh system (rozvytok metodolohii yikh porivnialnoho analizu v umovakh ekolohizatsii, intelektualizatsii ta hlobalizatsii): monohrafiia. Lviv: Liha-Pres. 710 p. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V., Kulchytskyi, B. V., & Dzhyhora, N. V. (2016). Instytutsiini zasady traktuvannia ekonomichnykh system v umovakh posylennia yikh ekolohizatsii ta hlobalizatsii. Scientific Bulletin of UNFU. Economical series, 26(6), 7–13. Lviv: RVV NLTU Ukrainy. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V., Kulchytskyi, B. V., Bashnianyn, H. I. (Ed.) & Osetskyi, V. L. (2017a). Filosofiia ekonomichnykh system u konteksti hnoseolohii suspilno-ekonomichnykh transformatsii. Ekonomichni systemy: monohrafiia. Vol. 6, (pp. 60–96). Lviv: Liha-Pres. 360 p. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V., Kulchytskyi, B. V., Bashnianyn, H. I. (Ed.) & Osetskyi, V. L. (2017b). Instytutsiinyi pidkhid do traktuvannia ekonomichnykh system za umov posylennia yikh ekolohizatsii ta hlobalizatsii. Systemnyi analiz ekonomichnykh system: zb. nauk. prats za mater. Druhoho Vseukr. kruhloho stolu, (pp. 9–15). Lviv: Liha-Pres. 382 p. [In Ukrainian].
Tunytsia, Yu. Yu. (2006). Ekoekonomika i rynok: podolannia superechnostei. Kyiv: Znannia. 314 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Kul’chyts’kyj, Y. V., Kul’chyts’kyj, B. V., & Malinovs’ka, M. V. (2018). Екологізація економічних систем як пріоритет їх трансформації у ХХІ столітті. Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 15-19. https://doi.org/10.15421/40280402