Екологізація економічних систем як визначальна домінанта парадигмальних змін в економічній теорії ХХІ століття

  • Ya. V. Kul'chyts'kyj Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • B. V. Kul'chyts'kyj Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
  • S. M. Panchyshyn Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
Ключові слова: економічні системи; екологічна парадигма економічної теорії; економічна компаративістика; стійкий розвиток; екологізація економічних систем; парадигмальні зміни в економічній теорії ХХІ ст.

Анотація

На основі дослідження економічної та екологічної діяльності на початку третього тисячоліття в умовах значного посилення об'єктивних процесів екологізації сучасних економічних систем доведено необхідність переосмислення і перегляду багатьох вже застарілих методологічних положень економічної теорії, її поняттєвого апарату. Загострення проблеми взаємин людини і довкілля зумовило утвердження в економічній теорії екологічної парадигми, яка передбачає розгляд усіх економічних і соціальних процесів крізь призму збереження довкілля, умов існування і розвитку людської особистості. Наголошено, що сучасні підручники з економічної теорії недостатньо враховують екологічний імператив, бо необхідно досліджувати поведінку людей у процесі виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ та послуг не просто в умовах обмежених ресурсів, а уже в нових умовах – умовах загострення екологічної кризи глобального, регіонального і локального характеру. Розкрито інституційні засади екологізації сучасних економічних систем з позицій постіндустріальної парадигми та економічної компаративістики в умовах посилення глобалізації. Виявлено зміст екологічної парадигми економічної теорії та обґрунтовано необхідність виокремлення соціально-екологічних відносин у системі економічних відносин суспільства. Наголошено на важливості формування сучасної екологічної культури у процесі трансформації економічних систем, коли в її основі мають бути орієнтованість на екологічну доцільність і безпеку, відсутність протиставлення людини і природи. Запропоновано авторське трактування процесу екологізації сучасних економічних систем в умовах посилення глобалізації, переходу людства до суспільства знань та "зеленої економіки". Під екологізацією економічних систем пропонуємо розуміти посилення екологічної спрямованості економічних систем у процесі їх трансформації, що виявляється у становленні сучасної економічної та екологічної свідомості і культури, екологічної відповідальності, утвердженні сучасних екологічних цінностей, формуванні відповідної нормативно-правової, інституційної бази, спрямованої на суспільний контроль за системою зв'язків "людина – економіка – екологія", застосуванні санкцій і стимулів щодо впливу економічної системи на стан екологічної рівноваги в умовах обмеженості природних ресурсів та загострення екологічної кризи глобального, регіонального і локального характеру. Екологізацію економічних систем є об'єктивним процесом їх трансформації, домінантою трансформації на зламі тисячоліть, що утверджує усвідомлення екологічних проблем як глобальних. Екологізація економічних систем розглядають сьогодні як дуже важливий, навіть визначальний, критерій порівняльного аналізу національних систем чи наднаціональних системних утворень. Запропоноване поняття "екологізація економічних систем", на наше переконання, не тільки заповнить відповідну прогалину в економічній теорії, а й дасть змогу повністю врахувати екологічний контекст дослідження і порівняння економічних систем на порозі третього тисячоліття, відобразить вплив практики на зміну застарілих теоретичних концепцій. Саме екологізація економічних систем і є сьогодні об'єктивною визначальною домінантою парадигмальних змін в економічній теорії ХХІ ст.

Біографії авторів

Ya. V. Kul'chyts'kyj, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р екон. наук, професор, кафедра економічної теорії

B. V. Kul'chyts'kyj, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

д-р екон. наук, професор, кафедра економічної теорії

S. M. Panchyshyn, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Посилання

Fiedor, B. (Ed.), Czaja, S., Graczyk, A., & Jakubczyk, Z. (2012). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 484 p.
Kulchytskyi, Ya. V. (2003). Ekoloho-ekonomichni systemy (problemy teorii i metodolohii doslidzhennia). Lviv: UkrDLTU, 64 p. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V. (2005). Problemy formuvannia sotsialno-ekolohichnykh suspilnykh vidnosyn u konteksti transformatsii suchasnykh ekoloho-ekonomichnykh system. Lviv: Kamula, 144 p. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V. (2008). Ekolohizatsiia ekonomichnykh system u konteksti postindustrialnoho paradyhmalnoho dyskursu ta ekonomichnoi komparatyvistyky. Rehionalna ekonomika, 1, 77–84. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V. (2011). Suchasni ekonomichni systemy v umovakh ekolohizatsii ta hlobalizatsii (teoretyko-metodolohichni zasady porivniannia). Lviv: Liha-Pres, 687 p. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V. (2017). Formuvannia ekolohichnoi svidomosti ta kultury pid chas vykladannia ekonomichnykh dystsyplin. Ekolohizatsiia osvity yak chynnyk staloho rozvytku suspilstva: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, (pp. 68–71). Lviv: RVV NLTU Ukrainy. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V., & Kulchytskyi, B. V. (2007). Porivniannia ekonomichnykh system (problemy metodolohii). Lviv: Vyd. tsentr LNU imeni Ivana Franka, 318 p. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V., & Kulchytskyi, B. V. (2015). Filosofiia ekonomichnykh system (rozvytok metodolohii yikh porivnialnoho analizu v umovakh ekolohizatsii, intelektualizatsii ta hlobalizatsii). Lviv: Liha-Pres, 710 p. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V., Kulchytskyi, B. V., & Dzhyhora, N. V. (2016). Instytutsiini zasady traktuvannia ekonomichnykh system v umovakh posylennia yikh ekolohizatsii ta hlobalizatsii. Scientific Bulletin of UNFU, 26(6), 7–13. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V., Kulchytskyi, B. V., & Malinovska, M. V. (2018). An Ecologization of the Economic Systems as Priority of Their Transformation in XXI Century. Scientific Bulletin of UNFU, 28(4), 15–19. https://doi.org/10.15421/40280902
Kulchytskyi, Ya. V., Kulchytskyi, B. V., & Osetskyi, V. L. (2017). Filosofiia ekonomichnykh system u konteksti hnoseolohii suspilno-ekonomichnykh transformatsii. (Vol. 6). In H. I. Bashnianyn (Ed.). Ekonomichni systemy, (pp. 60–96). Lviv: Liha-Pres. [In Ukrainian].
Kulchytskyi, Ya. V., Kulchytskyi, B. V., Bashnianyn, H. I., & Osetskyi, V. L. (2017). Instytutsiinyi pidkhid do traktuvannia ekonomichnykh system za umov posylennia yikh ekolohizatsii ta hlobalizatsii. In H. I. Bashnianyn, & B. M. Shevchyk. (Eds.). Systemnyi analiz ekonomichnykh system: Zbirnyk naukovykh prats za materialamy Druhoho Vseukrainskoho kruhloho stolu, (pp. 9–15). Lviv: Liha-Pres. [In Ukrainian].
Tunytsia, Yu. Yu. (2006). Ekoekonomika i rynok: podolannia superechnostei. Kyiv: Znannia, 314 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Kul’chyts’kyj, Y. V., Kul’chyts’kyj, B. V., & Panchyshyn, S. M. (2018). Екологізація економічних систем як визначальна домінанта парадигмальних змін в економічній теорії ХХІ століття. Науковий вісник НЛТУ України, 28(9), 16-20. https://doi.org/10.15421/40280902