РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ЛІКВІДОВАНИХ ШАХТ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ

  • V.F. Pinder Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів
  • V.V. Popovych Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів
Ключові слова: породний відвал, рекультивація, терикон, екологічна безпека

Анотація

Породні відвали ліквідованих шахт у межах Львівсько-Волинського вугільного басейну переформатовують із конічної форми у плоску з метою запобігання горінню відвальної породи та подальшої їх рекультивації. Породні відвали спричиняють значний техногенний пресинг на довкілля. Висвітлено основні заходи, які здійснюють під час рекультивації териконів ліквідованих шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну та видовий склад для виконання фітомеліоративних робіт на їх поверхні. Встановлено, що фітомеліорацію доцільно проводити за участі деревних порід, стійких до забруднювачів довкілля.

Біографії авторів

V.F. Pinder, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів
ад'юнкт
V.V. Popovych, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів
канд. с.-г. наук, доцент

Посилання

Baranov, V., Beshlei, S., Sokhanchak, R., & Kozlovskyi, M. (2011). Vmist pihmentiv i struktura khloroplastiv kunychnyka nazemnoho (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) za umov rostu na vidvalakh porody vuhilnykh shakht. Biolohichni Studii [Studia Biologica], 5(3), 97–102. [in Ukrainian].

Buzylo, V. I., & Pavlychenko, A. V. (2014). Ekolohichni ta tekhnohenni naslidky likvidatsii vuhilnykh shakht. Rozroblennia rodovyshch, 3, 535–540. [in Ukrainian].

Henyk, Ya. V. (2012). Lisovidnovlennia skladnykh tekhnohennykh ekosystem Lvivshchyny. Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu: zb. nauk. prats, 1, 117–120. Dnipropetrovsk: Vyd-vo DDAU. [in Ukrainian].

Kucheriavyi, V. P., & Popovych, V. V. (2015). Vplyv fitohennoho polia na optymizatsiiu kontynualno-dyskretnoi struktury roslynnoho pokryvu devastovanykh landshaftiv. Ekolohichna bezpeka yak osnova staloho rozvytku suspilstva. Yevropeiskyi dosvid i perspektyvy: tezy dop. II Mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Lviv, 4-6 lystopada 2015 r. (pp. 73–74). Lviv: Vyd-vo LDU BZhD. [in Ukrainian].

Makeieva, D. O. (2013). Ekolohichna nebezpeka porodnykh vidvaliv ta shliakhy vyrishennia problemy. Problemy ekolohii, 1(31), 43–48. [in Ukrainian].

Popovich, V. V. (2010). Flora terrikonov Novovolynskogo gornopromyshlennogo regiona (Ukraina) i sposoby ee vosstanovlenija. Vestnik MGU, 1, 211–212. [in Russian].

Popovych, V. V. (2009a). Vplyv klimatychnykh umov na rozvytok roslynnosti tekhnohennykh landshaftiv Maloho Polissia u zymovyi period. Naukovyi Visnyk NLTU Ukrainy: zb. nauk.-tekhn. prats, 19(3), 37–42. Lviv: RVV NLTU Ukrainy. [in Ukrainian].

Popovych, V. V. (2009b). Kharakterystyka oseredkiv samozaimannia porodnykh vidvaliv vuhilnykh shakht Novovolynskoho hirnychopromyslovoho rehionu. Naukovyi Visnyk NLTU Ukrainy: zb. nauk.-tekhn. prats, 19(12), 77–82. Lviv: RVV NLTU Ukrainy. [in Ukrainian].

Popovych, V. V. (2014). Fitomelioratsiia zhasaiuchykh terykoniv Lvivsko-Volynskoho vuhilnoho baseinu: monohrafiia. Lviv: Vyd-vo LDUBZhD, 174 p. [in Ukrainian].

Popovych, V. V. (2014). Kulturfitotsenozy zhaslykh terykoniv Lvivsko-Volynskoho vuhilnoho baseinu. Visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu bezpeky zhyttiediialnosti, 10, 184–190. [in Ukrainian].

Yatsukh, O. M., & Snitynskyi, V. V. (2011). Osoblyvosti terytorialnoho rozpodilu vazhkykh metaliv u zoni vplyvu vidvalu Chervonohradskoi shakhty. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytskoho, 13,2(48), 190–195. [in Ukrainian].

Опубліковано
2017-05-25
Як цитувати
Pinder, V., & Popovych, V. (2017). РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ЛІКВІДОВАНИХ ШАХТ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(3), 113-116. https://doi.org/10.15421/40270325
Розділ
Екологія та довкілля