Порядок справляння та розподілу плати за користування мисливськими угіддями

  • Ю. В. Муравйов Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • М. Я. Гожан Обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Галсільліс", м. Львів
  • А. В. Домніч Запорізький національний університет, м. Запоріжжя
Ключові слова: спеціальне використання, внесення плати, розмір плати, диференціація нормативів плати, стимулювання розвитку, аукціонна торгівля, договір користування

Анотація

Мисливське господарство, сягаючи своїм становленням у глибоку давнину, є однією із специфічних галузей еколого-економічного розвитку та невід'ємною складовою частиною формування сучасного суспільства. Його специфіка полягає у тому, що об'єктом виступають живі тварини, які, з одного боку, перебувають у стані природної волі, а також утримуються у напіввільних умовах або у неволі, а з іншого – використовуються людиною у виховних, наукових, екологічних та економічних цілях. Історично склалося так, що внаслідок господарської діяльності людини (провадження лісового, сільського, мисливського господарств тощо) багато видів тварин, зокрема і мисливських, потребує виваженого втручання людини, як суб'єкта господарювання. Парадокс ситуації, що склалася, полягає в тому, що людина завдяки обдуманому веденню мисливського господарства компенсує ті серйозні прогалини, що були допущені стосовно спеціального використання ресурсів мисливських тварин і угідь. Тому логічним є те, що саме мисливство, як вид спеціального використання тваринного світу, має бути еколого-економічно виваженим, а індикатором ефективності ведення господарства повинні бути якісні мисливські угіддя з оптимальною чисельністю мисливських тварин та високі фінансові показники користувачів мисливських угідь. Поштовхом до такого розвитку повинно стати вдосконалення мисливсько-господарського, екологічного та природоохоронного законодавства, зокрема і в частині плати за користування мисливськими угіддями, а також прийняття методики нарахування, удосконалення порядку справляння і розподілу цієї плати. Особливу роль у забезпеченні такого розвитку відводять державному управлінню галуззю та професійному керівництву раціональним природокористуванням. Це досить складний процес, що потребує виваженого застосування міжнародного досвіду та врахування національних традицій. У роботі наведено короткий аналіз чинної нормативно-правової бази та законодавчих ініціатив щодо порядку справляння та розподілу плати отриманої за користування мисливськими угіддями України. Запропоновано нові підходи до порядку формування вартості користування мисливськими угіддями залежно від їх місцезнаходження та природної якості, а також розподілу таких надходжень за бюджетами.

Біографії авторів

Ю. В. Муравйов, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту та маркетингу

М. Я. Гожан, Обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Галсільліс", м. Львів

канд. с.-г. наук, гол. інженер

А. В. Домніч, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

канд. біол. наук, ст. викладач, кафедра загальної та прикладної екології і зоології

Посилання

Draft Law of Ukraine. (2012). On Amendments to certain Legislative Acts of Ukraine concerning the improvement of legislation in the sphere of Hunting. Economy and Shooting and prevention of illegal hunting". Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GI01624A.html

Law of Ukraine from 17 September 2020 year, № 907-IKh. (2020). About making changes to Budget Code of Ukraine". Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907-20#Text

Law of Ukraine. (2000). On Hunting Economy and Shooting (Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (IVR). No. 18, 132 p. [In Ukrainian].

Law of Ukraine. (2002). On Fauna" (Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (IVR). No. 14, 97 p. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14#n127

Law of Ukraine. (2003). Eonomic Code of Ukraine" (Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (IVR) from 2003 year, № 18). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Law of Ukraine. (2010). Budget Code of Ukraine" (Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (IVR), № 50–51, 572 p. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Law of Ukraine. (2010). Tax Code of Ukraine" (Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (IVR), № 2755-VI). Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html

Law of Ukraine. (2020). About modification of the Tax code of Ukraine concerning improvement of administration of taxes, elimination of technical and logical inconsistencies in the tax legislation (Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (IVR), № 32, 227 p. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text

Law of Ukraine. (2021). The Forest Code of Ukraine" (Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (IVR) from 28 April 2021 year N 1423-IX). Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/view/t385200?an=825200

Methodology. (2020). About approval of the Methodology of calculation of a payment for use of hunting grounds in the territory of the Lviv region: the decision of the Lviv regional council from 12 March. 2020 year, № 1019. [In Ukrainian].

Muraviov, Yu. V. (2001). Standards of payment for special use of forest hunting lands and fauna as an instrument of implementation of ecological policy: Candidate dissertation for economic sciences: (Specialty. 08.08.01), Lviv, 200 p. [In Ukrainian].

Muraviov, Yu. V. (2020). Basics of collecting fees for special use of hunting land resources. Economics, finance, accounting and law: analysis of trend and development prospects: book of abstracts international scientific-practical conference (Poltava, March 5, year 2020): in 5 Vol. Poltava: TsFEND, Vol. 2, 60–62. [In Ukrainian].

Protection. (2020). About approval of the form of the agreement on the conditions of hunting management: the order of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine from 17.09.2020, № 149. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0980-20#Text

Protsiv, O. R. (2015). Hunting land use fee or corruption tax? Hunting and fishing, 10. Retrieved from: http://www.fleg.org.ua/konkurs-2016/1290

Service. (2021). Letter from the State Tax Service of Ukraine dated 15.03.2021, № 6394/7/99-00-04-01-01-07. Retrieved from: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/print-75297.html

Syniakevych, I. M., & Dudiuk, V. S. (2005). Conception of national price policy in forestry of Ukraine. Scientific Bulletin of UNFU, 15(7), 145–151. [In Ukrainian].

Tunytsia, Yu. Yu., & Hunianskyi, V. F. (1987). Integrated forestry. Veres. Moscow: Ahropromyzdat, 215 p. [In Russian].

Опубліковано
2021-11-25
Як цитувати
Муравйов, Ю. В., Гожан, М. Я., & Домніч, А. В. (2021). Порядок справляння та розподілу плати за користування мисливськими угіддями. Науковий вісник НЛТУ України, 31(5), 84-89. https://doi.org/10.36930/40310513