Формування професіоналізму у майбутніх фахівців-технологів деревообробки під час вивчення графічних дисциплін

  • Л. В. Салапак Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • В. М. Салапак Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • О. Б. Гасій Національний лісотехнічний університет України, м. Львів https://orcid.org/0000-0001-7684-710X
Ключові слова: графічна підготовка; нарисна геометрія; інженерна графіка; технічне мислення; комп'ютерні технології

Анотація

Встановлено, що професійно орієнтована графічна підготовка технологів деревообробного виробництва має спиратись на такі методологічні принципи, як взаємозв'язок явищ і процесів, єдності теорії та практики, а також на такі принципи формування системи знань та вмінь: системності, систематичності, випередження, фундаменталізації, гуманітаризації, професійної спрямованості та індивідуалізації навчання.         Виявлено, що повноцінне формування професійно орієнтованих графічних знань та вмінь майбутніх технологів деревообробки буде досягнуте при дотриманні таких педагогічних умов: 1) забезпечення участі студентів у таких видах діяльності, які потребують практичної реалізації графічних знань і умінь; 2) встановлення взаємодії та взаємозв'язків графічних знань та вмінь зі спеціальними за допомогою інформаційних технологій; 3) реалізація ідей інтеграції графічних знань та вмінь із спеціальними знаннями та вміннями за допомогою інноваційних форм і методів навчання й навчально-методичного забезпечення; 4) надання креативно-діяльнісного характеру завданням і задачам з графічних дисциплін. Визначено, що професійна підготовка майбутніх фахівців технологів деревообробного профілю буде більш ефективною за таких умов: формування системних знань та вмінь з графічних дисциплін на підставі інтегративного підходу; забезпечення наступності знань та вмінь з комплексу графічних дисциплін на різних ступенях навчання; врахування особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців; використанні єдиного підходу до розроблення навчальних програм професійно орієнтованих дисциплін; забезпечення наступності у формуванні графічних знань та умінь; розроблення методичного забезпечення для аудиторної та самостійної роботи, зокрема, пакетів для контролю знань студентів. Встановлено, що підготовка технологів деревообробного виробництва організовується відповідно до відібраних методологічних підходів (системного, інтегративного, креативного і діяльнісного), конкретизованих принципів формування системи знань та вмінь (системності, випередження, фундаменталізації, професійної спрямованості, систематичності, гуманітаризації та індивідуалізації навчання), стандартів вищої технологічної освіти, освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми. До подальших напрямів дослідження відносимо розроблення теоретико-методичних положень щодо формування системи професійно орієнтованих графічних знань та умінь, а також її конкретизацію у професійній підготовці майбутніх технологів деревообробки.

Біографії авторів

Л. В. Салапак, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

ст. викладач, кафедра прикладної механіки і технології матеріалів

В. М. Салапак, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра математики і фізики

О. Б. Гасій, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра прикладної механіки і технології матеріалів

Посилання

Buyanov, P. G. (2006). Formation of the graphics culture of an undergraduate student of the industrial pedagogical faculty (from the experience of higher education institutions in the Russian Federation). Modern information technologies and innovative teaching methods in training specialists: methodology, theory, experience, problems, 10, 249–257. [In Ukrainian].

Dzhedzhula, O. M. (1997). Graphics training of students in agricultural universities. Abstract of Candidate Dissertation for Pedagogical Sciences (13.00.02 – Theory and methods of teaching). The M. P. Dragomanov National Pedagogical University. Kyiv, 19 pp. [In Ukrainian].

Fedotova, N. V. (2011). Development of graphics competence in students of a technical higher education institution on the basis of three-dimensional modeling. Candidate Dissertation for Pedagogical Sciences (13.00.08 – Theory and methodology of vocational education). Tambov, 180 p. [In Russian].

Goliyad, I. S. (2005). Enhancing the educational activity of students in the classes of drawing by means of graphics tasks. Abstract of Candidate Dissertation for Pedagogical Sciences (13.00.02 – Theory and methods of teaching). The M. P. Dragomanov National Pedagogical University. Kyiv, 20 p. [In Ukrainian].

Kozyar, M. M. (1999). Methodical support of graphics training of a specialist in a higher educational institution (on the example of non-machine-building specialties). Candidate Dissertation for Pedagogical Sciences (13.00.02 – Theory and methods of teaching) (pp. 168–192). Rivne State Humanities University. Rivne, 287 p. [In Ukrainian].

Kozyar, M. M. (2016). Descriptive geometry at the turn of the century. Molod i rynok, 3(134), 22–27. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_3_6. [In Ukrainian].

Raikovska, G. O. (2003). Development of technical thinking of students in the process of studying drawing. Abstract of Candidate Dissertation for Pedagogical Sciences (13.00.02 – Theory and methods of teaching). The M. P. Dragomanov National Pedagogical University. Kyiv, 20 pp. [In Ukrainian].

Roitman, I. A. (2000). Methods of teaching drawing. Miscow: Humanit. ed. center VLADOS, 240 p. [In Russian].

Syaska, V. N. (2006). Methods of studying engineering graphics in higher technical education institutions of water management profile. Abstract of Candidate Dissertation for Pedagogical Sciences (13.00.04 – Theory and methods of vocational education). Institute of pedagogy and psychology of professional education). Kyiv, 25 p. [In Ukrainian].

Tropina, G. M. (1988). Development of graphics knowledge and skills among students of vocational schools in drawing lessons. Abstract of Candidate Dissertation for Pedagogical Sciences. Kazan, 16 p. [In Russian].

Опубліковано
2020-11-03
Як цитувати
Салапак, Л. В., Салапак, В. М., & Гасій, О. Б. (2020). Формування професіоналізму у майбутніх фахівців-технологів деревообробки під час вивчення графічних дисциплін. Науковий вісник НЛТУ України, 30(5), 140-145. https://doi.org/10.36930/40300523
Розділ
Освітянські проблеми вищої школи