Сучасний вертикальний розподіл цезію-137 у ґрунтах свіжих бору та субору Українського Полісся

Ключові слова: розподіл радіонуклідів; лісові ґрунти; питома активність 137Cs; сумарна активність; тип лісорослинних умов; лісова підстилка

Анотація

Проаналізовано сучасний розподіл 137Cs у лісових ґрунтах різних типів лісорослинних умов Українського Полісся. Виявлено максимальні величини питомої активності радіонукліду у лісовій підстилці. За величиною питомої активності 137Cs шари лісової підстилки свіжих борів і суборів можна розмістити у порядку зменшення: розкладений шар > напіврозкладений шар > сучасний опад. Найбільші значення питомої активності радіонукліду у мінеральній частині ґрунту встановлено у 0–4 см шарі гумусово-елювіального горизонту: у свіжих борах цей показник становив 1450±36 Бк/кг, у свіжих суборах – 1187±31 Бк/кг. Із заглибленням у ґрунт виявлено поступове зменшення величин питомої активності 137Cs. Встановлено такий розподіл сумарної активності 137Cs у ґрунтових горизонтах свіжих борів і суборів: в елювіальному – 8,5 і 15,8 % від загальної активності радіонукліду у ґрунті; в ілювіальному – 9,1 та 7,4 %; в ілювіальному піску – 6,7 % і 10,7 % та материнській породі – 2,1 та 1,8 % відповідно. Загальний сумарний вміст 137Cs у лісовій підстилці та гумусово-елювіальному горизонті становить у свіжих борах 73,6 %, у суборах – 64,3 %. Частка сумарної активності 137Cs у лісовій підстилці становить 15,4 % у свіжих борах та 22,5 % у свіжих суборах. До нижніх шарів ґрунтового розрізу (12–88 см) мігрувало відповідно 26,4 та 35,7 % від загального запасу радіонукліду у ґрунті.

Біографія автора

V. V. Melnyk, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

аспірант

Посилання

Boiko, O. L. (2012). Rozpodil sumarnoi aktyvnosti Cs u lisovykh fitotsenozakh. Lisivnytstvo i ahrolisomelioratsiia, 120, 87–94. [In Ukrainian].
Bondapenko, G. N., & Kononenko, L. V. (1995). Rasppedelenie fopm nakhozhdeniia 90Sr i 137Cs po veptikalnym pochvennym pazpezam zony otchuzhdeniia AES. Ppoblemy Chopnobylskoi zony vidchuzhennia, 2, 176–185. [In Ukrainian].
Bulavik, I. M., & Zhuchenko, T. A. (1992). Radionuklidy v elementakh lesnogo biogeotcenoza. Chernobyl 92. (3rd ed). Po itogam likvidatcii posledstvii avarii na Chernobylskoi AES, 4(1), 94–108. [In Russian].
Krasnov, V. P, Kurbet, T. V., Shelest, Z. M., & Boiko, O. L. (2016). 137Cs redistribution in time in wet bory and sugrudy soils in Forests of Ukrainian Polissia. Nuclear physics and atomic energy, 1(17), 63–68. [In Ukrainian].
Krasnov, V. P. (1998). Radioekolohiia lisiv Polissia Ukrainy. Zhytomyr: Volyn, 112 p. [In Ukrainian].
Krasnov, V. P., Kurbet, T. V., Davydova, I. V., Shelest, Z. M., & Boiko, O. L. (2015). Vertykalnyi rozpodil sumarnoi aktyvnosti 137Cs u gruntakh lisiv Polissia Ukrainy. Scientific Bulletin of UNFU, 25(5), 123–129. [In Ukrainian].
Krasnov, V. P., Orlov, A. A., Buzun, V. A., et al. (2007). Prykladnaia radyoekolohyia lesa. Zhytomyr: Polissia, 680 p. [In Ukrainian].
Kulikov, I. V., Molchanova, I. V., & Karavaeva, E. N. (1990). Radioekologiia pochvenno-rastitelnogo pokrova. Sverdlovsk.: UrANSSSR, 170 p. [In Russian].
Landin, V. P. (1993). Osoblyvosti radioaktyvnoho zabrudnennia lisiv Ukrainskoho Polissia. Lisivnytstvo i ahrolisomelioratsiia, 86, 10–16. [In Ukrainian].
Landin, V. P., Krasnov, V. P., Kurbet, T. V., Orlov, O. O., Savushchik, M. P., & Davydov, M. M. (2011). Rezultaty radioekolohichnykh doslidzhen u lisovykh ekosystemakh Ukrainy, zabrudnenymy avariinymy vykydamy Chornobylskoi AES. Ahroekolohichnyi zhurnal, 1, 53–57. [In Ukrainian].
Perevolotckii, A. N., Bulavik, I. M., Perevolotckaia, T. V., et al. (2007). Osobennosti raspredeleniia 137Cs i 90Sr v pochve i nakopleniia drevesinoi i koroi sosny (Pinus sylvestrisL.) v razlichnykh usloviiakh mestoproizrastaniia. Radiatcionnaia biologiia. Radioekologiia, 4(47), 463–470. [In Russian].
Popupana, N. I., Nosko, B. S., & Kuzmicheva, V. P. (1981). Polevoi opredelitel pochv. Kyiv: Urozhai, 321 p. [In Russian].
Shcheglov, A. I. (1999). Biogeokhimiia tekhnogennikh radionuklidov v lesnykh ekosistemakh. Moscow: Science, 268 p. [In Russian].
Shcheglov, A. I., Tikhomirov, F. A., Tcvetnova, O. B., Kliashtorin, A. L., & Mamikhin, S. V. (1996). Biogeokhimiia radionuklidov chernobylskogo vybrosa v lesnykh ekosiste-makh evropeiskoi chasti SNG. Radiatcionnaia biologiia. Radioekologiia, 4(36), 469–478. [In Russian].
Siaskyi, S. S., & Stetsiuk, M. H. (2001). Rozprydilennia radiotseziiu v edafichnomu seredovyshchi. Visnyk DAAU, 1, 148–149. [In Ukrainian].
Vedmid, M. M., & Raspopina, S. P. (2010). Otsinka lisoroslynnoho potentsialu zemel. Kyiv: EKO-inform, 84 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-11-29
Як цитувати
Melnyk, V. V. (2018). Сучасний вертикальний розподіл цезію-137 у ґрунтах свіжих бору та субору Українського Полісся. Науковий вісник НЛТУ України, 28(10), 71-75. https://doi.org/10.15421/40281015
Розділ
Екологія та довкілля