Вплив підсочування на життєвість, насіннєношення та морфометричні показники насіння сосни звичайної на Малому Поліссі

  • Ю. В. Зварич Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • О. Д. Зварич Технологічний коледж Національного лісотехнічного університету України, м. Львів
Ключові слова: смолопродуктивність, імпеданс, поляризаційна ємність, шишки, насіння

Анотація

Результати досліджень різних учених не дають однозначного висновку про вплив підсочування дерев сосни на їх життєвість та морфометричні показники насіння. Здійснено дослідження виходу живиці на дослідній ділянці впродовж двох років. Середнє навантаження карами на одне дерево, за середнього діаметра дерев сосни 37,5 см, становило 1,6. Визначено, що середньорічний вихід живиці на одне дерево у перший рік підсочування становив майже 2,5 кг, а у другий – майже 2,3 кг. Досліджено річну динаміку діелектричних показників на дослідній та контрольній ділянках упродовж двох років підсочування. Встановлено, що перед початком підсочування імпеданс та поляризаційна ємність дерев на обох ділянках були майже однакові. Виявлено, що на початку сезону підсочування життєвість підсочених дерев зменшується, порівняно із контролем. У другій половині сезонного підсочування показники життєвості починають вирівнюватись і після її завершення стають практично однаковими на обох ділянках. Визначено, за методикою Каппера, насіннєношення модельних дерев на дослідній ділянці – "середнє", а на контрольній – "середнє-сильне". Встановлено, що за довжиною шишок зразки із дослідних ділянок перевищують контрольні на 1,5-2,5 мм. Діаметр шишок також є більшим на дослідних ділянках на 0,9-1,2 мм. Відповідно і маса шишок на дослідних ділянках перевищує контрольні на 0,6-0,8 г. Панівною формою шишок на усіх пробних площах є конусоподібна. Визначено, що найбільший показник довжини насіння спостерігається на дослідній ділянці ВМ-9РП (4,37 мм), а найменший – на дослідній ділянці ВМ-2 (4,12 мм). Ширина насіння є однаковою. Маса насіння є найменшою на дослідній ділянці ВМ-2 (5,7 мг), а найбільшою – на дослідній ділянці ВМ-9РП (6,8 мг). Загалом проведені дослідження свідчать про зниження життєвості дерев сосни на початку сезону підсочування на дослідних ділянках і вирівнювання відповідних показників у другій її половині. Морфометричні показники шишок дослідних ділянок є більшими, ніж контрольних, а насіння практично однаковими.

Біографії авторів

Ю. В. Зварич, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

асистент, кафедра лісівництва

О. Д. Зварич, Технологічний коледж Національного лісотехнічного університету України, м. Львів

викладач

Посилання

Bychenko, Iu. S. (1935). Vliianie podsochki na prirost, fiziko-mekhanicheskie i fiziologicheskie svoistva sosny. Lesokhimicheskaia promishlennost, 1, 9–18. [In Russian].

Drochnev, Ia. G. (1979). Biologicheskie osnovy tekhnologii podsochki. Moscow: Lesnaia promshlennost. [In Russian].

Drochnev, Ia. G., Vishnevskaia, N. M., & Khudenkikh, T. B. (1978). Vliianie mnogoletnei podsochki na semenoshenie sosny. Lesnoe khoziaistvo, 2, 34–35. [In Russian].

Egorenkov, M. A., & Mednikov, F. A. (1983). Podsochka lesa. Minsk: Vysheishaia shkola. [In Russian].

Halushka, V. P. (1999). Dielektrychna reaktsiia sosny zvychainoi na pidsochku. Tezy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Problemy ta perspektyvy rozvytku lisivnychoi osvity, nauky ta vyrobnytstva" (14–16 kvitnia 1999 year). Lviv: UkrDLTU, 27–28. [In Ukrainian].

Halushka, V. P. (1999). Vplyv pidsochuvannia na morfometrychni pokaznyky nasinnia i shyshok sosny zvychainoi. Scientific Bulletin of UkrSFU, 9(8), 23–28. [In Ukrainian].

Iakhontov, I. A. (1931). Opyty podsochki sosny i vyiasneniia ee vliianiia na prirost, plodonoshenie i tekhnicheskie svoistva podsachivaemogo dereva. Seriia nauchnykh izdanii Ukrainskogo NIILKh. Kharkov: Goslestekhizdat, 6. [In Russian].

Kaleniuk, Yu. S., & Zaika, V. K. (2019). Bioelektrychni potentsialy duba i lypy v derevostanakh svizhoi hrabovoi dibrovy Zakhidnoho Podillia. Scientific Bulletin of UNFU, 29(1), 49–53. https://doi.org/10.15421/40290110

Kapper, O. G. (1938). Khvoinye porody. Moscow: Selkhozgiz. [In Russian].

Kerimov, E. I., & Zaika, V. K. (2018). Dielektrychni pokaznyky derevnykh vydiv u derevostanakh za uchastiu Modryny Yevropeiskoi. Scientific Bulletin of UNFU, 28(8), 23–27. https://doi.org/10.15421/40280804

Korostelev, A. S., Zalesov, S. V., & Hodovalov, H. A. (2010). Nedrevesnaia produktsyia lesa: uchebnyk. Ekaterynburh: Uralskyi hosudarstvennyi lesotekhnycheskyi unyversytet. [In Russian].

Kratiuk, O. L. (2020). Dielektrychni pokaznyky sosny zvychainoi v umovakh napivvilnoho utrymannia ratychnykh (cervidae, bovidae) na terytorii Zakhidnoho i Tsentralnoho Polissia. Scientific Bulletin of UNFU, 30(1), 55–59. https://doi.org/10.36930/40300109

Krynytskyi, H. T. (1992). Pro metodyku vykorystannia elektrofiziolohichnykh pokaznykiv dlia vyznachennia zhyttiezdatnosti derevnykh roslyn. Lisove hospodarstvo, lisova, paperova i derevoobrobna promyslovist, 23, 3–10. [In Ukrainian].

Lubiako, M. N., & Iurkevich, I. D. (1940). Vliianie podsochki na plodonoshenie. Lesnoe khoziaistvo, 1, 17–21. [In Russian].

Maksym, Ya. V. (1996). Vplyv parametrychnoi budovy derev na smoloproduktyvnist sosny zvychainoi v umovakh Maloho Polissia. Abstract of Candidate Dissertation for Agricultural Sciences (06.00.20 – lisoznavstvo i lisivnytstvo, Ukrainskyi derzhavnyi lisotekhnichnyi universytet, Lviv, Ukraina). [In Ukrainian].

Osadchuk, L. S. (2000). Otsinka zhyttiediialnosti zapidsochenykh nasadzhen sosny zvychainoi v umovakh Maloho Polissia. . Scientific herald of the National Agrarian University. Series: Forestry, 27, 131–137. [In Ukrainian].

Paramonov, E. G. (1983). Vliianie podsochki na zhiznedeiatelnost nasazhdenii. Moscow: Lesnaia promishlennost. [In Russian].

Rutkovskii, I. V., Popivshhii, I. I., & Kabanov, V. V. (1993). Ekspress-diagnostika sostoianiia derevev sosny pri podsochke. Lesnoe khoziaistvo, 3, 24–26. [In Russian].

Voronov, N. M. (1962). Vliiaet li podsochka na urozhainost i kachestvo semian sosny. Lesnoe khoziaistvo, 7, 80 p. [In Russian].

Zvarych, Yu. V. (2005). Vplyv prostorovoi struktury derevostaniv na zhyttievist derev sosny zvychainoi. Materialy 55 nauk.-tekhn. konf. profesorsko-vykladatskoho skladu, naukovykh pratsivnykiv, doktorantiv ta aspirantiv LHF NLTU Ukrainy (19–21 travnia 2005., m. Lviv) "Naukovi osnovy pidvyshchennia produktyvnosti ta biolohichnoi stiikosti lisovykh ta urbanizovanykh ekosystem". Lviv, 31–33. [In Ukrainian].

Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Зварич, Ю. В., & Зварич, О. Д. (2021). Вплив підсочування на життєвість, насіннєношення та морфометричні показники насіння сосни звичайної на Малому Поліссі. Науковий вісник НЛТУ України, 31(2), 35-39. https://doi.org/10.36930/40310205
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство