Ефективність методик для розрахунку збитків від забруднення земель в Україні

Ключові слова: земельні ресурси; екологічний збиток; економічна оцінка збитку від забруднення; чинники впливу і сприйняття

Анотація

Економічний механізм управління екологобезпечним природокористуванням передбачає компенсацію екологічного збитку від забруднення природних ресурсів. У нормативно-методичній базі України для оцінювання екологічного збитку від забруднення природних ресурсів сформовані два напрямки: оцінка збитку через порушення природоохоронного законодавства та оцінка збитку від наслідків надзвичайних ситуацій. Серед чинних методик з оцінювання збитку від забруднення природних ресурсів є різні методики для розрахунку збитків від забруднення земель. До актуальних належить дослідження порівняльної ефективності методик розрахунку збитків від забруднення земель. Серед чинників процесу формування економічного збитку від забруднення важливе місце належить чинникам впливу і сприйняття, які визначають екологічний збиток. За допомогою здійсненого аналізу показників процесу формування екологічного збитку встановлено оцінювальні підходи до розрахунку збитків у різних методиках. Так, методика для розрахунку збитків від забруднення земель через порушення екологічного законодавства визначає прямий збиток від забруднення земель, а методики розрахунку збитків від забруднення земель для оцінювання наслідків надзвичайних ситуацій спрямовані на визначення опосередкованого збитку, а саме, збитку від забруднення підземних вод. Використовуючи опис подій техногенного характеру доведено неефективність методик для розрахунку опосередкованого збитку від забруднення земель. За результатами проведеного дослідження, рекомендуємо в Україні для оцінювання економічного збитку від забруднення земель використовувати одну, ефективнішу методику, яку розроблено для розрахунку збитків від забруднення земель через порушення природоохоронного законодавства.

Біографія автора

Н. М. Гринчишин, Львіський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра екологічної безпеки

Посилання

Bublyk, M. I., & Koropetska, T. O. (2010). Ekspertni metody otsinky vtrat vid nadzvychainykh sytuatsii tekhnohennoho kharakteru Visnyk NU "Lvivska politekhnika", 668, 235–245. [In Ukrainian].

Bublyk, M. I., Syplyvchak, O. I. (2009). Teoretychnyi analiz metodiv, yaki zastosovuiut dlia otsinky tekhnohennykh zbytkiv. Scientific Bulletin of UNFU, 9. 144–149. [In Ukrainian].

Kolmakova, V. M. (2018). Ekosystemnyi pidkhid do otsiniuvannia zbytkiv vid zabrudnennia vodnykh resursiv. Biznes-navihator, 44, 67–70. [In Ukrainian].

Kuzmin, O. Ye., Bublyk, M. I., & Rybytska, O. M. (2014). Model ekonomichnoho otsiniuvannia tekhnohennykh zbytkiv v natsionalnomu hospodarstvi za chynnykamy vplyvu, spryiniattia y otsiniuvannia. Ekonomichni innovatsii, 58, 138–143. [In Ukrainian].

Naumova, T. V. (2005). Kontseptualnye osnovy otsenky jekolohycheskoho ushcherba. Nauchnyi vestnyk MHTU HA, 86. [In Russian].

Pro zatverdzhennia Metodyky otsinky zbytkiv vid naslidkiv nadzvychainykh sytuatsii tekhnohennoho i pryrodnoho kharakteru. (2002). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.02.2002 r., № 175. Zakonodavstvo Ukrainy: baza danykh. Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-2002-%D0%BF (Date of application: 12.10.2020). [In Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Metodyky vyznachennia rozmiriv shkody, zumovlenoi zabrudnenniam i zasmichenniam zemelnykh resursiv cherez porushennia pryrodookhoronnoho zakonodavstva. (1998). Nakaz Ministerstva okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha ta yadernoi bezpeky Ukrainy vid 05.05.1998 r., № 285/2725. Zakonodavstvo Ukrainy: baza danykh. Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0285-98 (Date of application: 13.10.2020). [In Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku i pravyl provedennia oboviazkovoho strakhuvannia tsyvilnoi vidpovidalnosti subiektiv hospodariuvannia za shkodu, yaka mozhe buty zapodiiana pozhezhamy ta avariiamy na obiektakh pidvyshchenoi nebezpeky, vkliuchaiuchy pozhezhovybukhonebezpechni obiekty ta obiekty, hospodarska diialnist na yakykh mozhe pryzvesty do avarii ekolohichnoho i sanitarno-epidemiolohichnoho kharakteru. (2002). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.11.2002 r., № 1788. Zakonodavstvo Ukrainy: baza danykh. Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-2002-%D0%BF#Text. [In Ukrainian].

Saleem, H. Ali, Jose, A., & Puppim, de Oliveira. (2018). Pollution and economic development: an empirical research review. Environmental Research Letters, 13, 1–14. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaeea7

Tupulov, A. S. (2014). Metodologicheskie voprosy otcenki ushherba ot zagriazneniia okruzhaiushhei sredy. Regionalnye problemy preobrazovaniia ekonomiki, 9(47), 133–140. [In Russian].

Veklych, O. O. (2018). Ekosystemnyi pidkhid otsiniuvannia ekonomichnoho zbytku vid zabrudnennia navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: ukrainska avtentychnist. Ekonomika Ukrainy, 4, 63–75. [In Ukrainian].

Zubko, K. Yu. (2017). Otsinka naslidkiv antropohennoho vplyvu na pryrodu i suspilstvo. Ekonomika i suspilstvo: elektron. nauk. fakhove vyd., 9. Retrieved from: http://economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/144.pdf. [In Ukrainian].

Опубліковано
2020-11-03
Як цитувати
Гринчишин, Н. М. (2020). Ефективність методик для розрахунку збитків від забруднення земель в Україні. Науковий вісник НЛТУ України, 30(5), 66-70. https://doi.org/10.36930/40300511