Формування соціальних навичок студентів: проблеми й перспективи

Ключові слова: м'які навички; конкурентоспроможність фахівця; формування особистості студента; соціальна активність; навчально-виховні заходи

Анотація

Розвиток у студентів певної сукупності соціальних навичок, які зможуть забезпечити їм високий рівень конкурентоспроможності на сучасному ринку праці, зумовлює потребу аналізу їх як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Використано теоретичні, емпіричні та статистичні методи дослідження. Визначено сутність поняття м'які (соціальні) навички. Описано сукупність м'яких навичок, які мають найбільший попит серед українських роботодавців, зокрема спроможність швидко навчатися, аналітичне, критичне та стратегічне мислення, ініціативність, здатність до роботи в команді, вміння комплексно вирішувати проблеми, емоційний інтелект, уміння управляти проектами, сформовані навички письмового й усного спілкування тощо. Наведено результати опитування, яке проводив Громадський центр соціологічних досліджень Національного лісотехнічного університету України, щодо уявлень студентів про соціальні властивості й навички, необхідні їм для успішної самореалізації в майбутній професії. Визначено сукупність чинників, які впливають на формування особистості студента. З'ясовано думки студентів про заходи, у яких вони хочуть проявити свою соціальну активність. Здійснено порівняльний аналіз соціальної активності студентів (у розрізі їхніх вікових характеристик) щодо заходів, у яких вони мають наміри брати участь. Виявлено певні закономірності в розумінні студентами потреб роботодавців у певних м'яких навичках (залежно від курсу та спеціалізації навчання) та доцільності їх формування. Підтверджено доцільність формування ефективного навчального середовища, оптимізації навчального процесу та системи виховних заходів у НЛТУ України для поглиблення й розвитку в студентів м'яких навичок. У висновках окреслено сукупність заходів, упровадження яких оптимізує процес набуття студентами соціальних навичок: удосконалення навчальних програм підготовки студентів завдяки соціально-гуманітарним дисциплінам; застосування інноваційних й активних методів навчання; розширення молодіжних ініціатив; мотивування студентів до самоосвіти й саморозвитку; модернізація й розширення системи виховних заходів національно-патріотичного спрямування тощо. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в подальшому моніторингу рівня сформованості м'яких навичок у студентів НЛТУ України й перевірці ефективності запропонованої сукупності навчальних і виховних заходів.

Біографії авторів

О. М. Лободинська, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

 канд. соціол. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри філософії, соціології та культурології

О. Є. Гриджук, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р пед. наук, доцент, кафедра філософії, соціології та культурології

Посилання

Arat, M. (2014). Acquiring soft skills at university. Journal of Educational and Instructional Studies in The World, 4(3). Retrieved from: http://www.wjeis.org/FileUpload/ds217232/File/wjeis__2014.3_complete.pdf#page=52

Chamorro-Premuzic, T. (2013). Can You Really Improve Your Emotional Intelligence? Harvard Business Review. Retrieved from: https://hbr.org/2013/05/can-you-really-improve-your-em

Hansen, M. (2018). How to Develop and Train for Soft Skills in the Workplace. Retrieved from: https://elearningindustry.com/soft-skills-in-the-workplace-develop-train

Important Soft Skills for Workplace Success. (2019). Retrieved from: https://www.thebalancecareers.com.top-soft-skills-2063721

International Bureau of Education. (2019). Retrieved from: http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/s/soft-skills

Key Competences for Lifelong Learning. (2019). European Reference Framework. Retrieved from: https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/youth-in-action-keycomp-en.pdf

Khorenzhenko, A, Bakalo, M., & Khriapina, T. (2017). Yak rozvyvaty IT-spetsialistiv: vid hard&soft do humanitarnykh znan. Retrieved from: https://prohr.rabota.ua/yak-rozvivati-it-spetsialistiv-vid-hard-soft-do-gumanitarnih-znan/. [In Ukrainian].

Oxford Advanced Learners Dictionary. (2019). Retrieved from: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/soft-skills?q=soft-skills

Padhi, P. K. (2014). Soft skills: Education beyond Academics. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 19(5), VI. Retrieved from: http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol19-issue5/Version-6/A019560103.pdf

Pres-reliz VII Forumu "Biznes i Universytety: Future of Work". (2019). Retrieved from: http://careerhub.in.ua/na-forumi-biznes-i-universiteti-future-of-work/. [In Ukrainian].

The Top 12 Soft Skills Employers Seek. (2019). Retrieved from: https://www.thebalancecareers.com.top-soft-skills-employers-seek-1986632

Tilikina, N. V., & Krymova, M. O. (2020). Skills of the XXI century as a condition for young people to enter the labor market. Investments: practice and experience, 5–6, 21–28. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.5-6.21

Vasylyshyn, R. D., Melnyk, T. I., Myklush, S. I., & Shlapak, V. P. (2018). Standard of higher education of Ukraine of the first (bachelors) level of education of the degree of higher education – bachelor of the field of knowledge – 20 Agricultural sciences and food specialties – 205 Forestry. Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv. Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni20standarty/12/21/205-lisove-gospodarstvo-bakalavr.pdf. [In Ukrainian].

VI forum "Biznes i universytety: pidpryiemnytstvo maibutnoho". Retrieved from: https://mind.ua/education/919-vi-forum-biznes-i-universiteti-pidpriemnictvo-majbutnogo. [In Ukrainian].

Yankovska, O., & Zinchenko, A. (2015). The role of universities in the economic development of cities, regions, countries: report of the III National Forum "Business and Universities". Retrieved from: http://csr-ukraine.org/wp-content/uploads/2015/12/forum_ publ_all_bezpolos_print.pdf.

Zarembo, K. (Eds.). (2017). Results of the national survey Ukrainian Generation Z: values and guidelines. Kyiv. Retrieved from: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-2.pdf. [In Ukrainian].

Zinchenko, A. H., Saprykina, M. A. (2016). Skills for Ukraine 2030: a view of business. (Saprykinoi, M. A. Scientific Ed.). Kyiv, 36 p. [In Ukrainian].

Опубліковано
2020-06-04
Як цитувати
Лободинська, О. М., & Гриджук, О. Є. (2020). Формування соціальних навичок студентів: проблеми й перспективи. Науковий вісник НЛТУ України, 30(3), 116-121. https://doi.org/10.36930/40300320
Розділ
Освітянські проблеми вищої школи