Економетричне моделювання показників ефективності використання основних засобів лісогосподарського підприємства

  • O. V. Henyk Національний лісотехнічний університет України, м. Львів https://orcid.org/0000-0003-3887-0581
  • S. O. Kozlovskyi Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: фондовіддача; фондоозброєність; фондорентабельність; покроковий регресійний аналіз

Анотація

За даними показників діяльності лісогосподарського підприємства, типового для Малого Полісся України, побудовано множинні регресійні моделі для таких загальних показників ефективності використання основних засобів, як фондовіддача, фондоозброєність та фондорентабельність (залежні змінні). Встановлено чинники (незалежні змінні), які впливають на значення цих показників. Проведено попередній економетричний аналіз моделей: побудовано кореляційні поля та графіки залежності між усіма незалежними та залежними змінними; розраховано парні коефіцієнти кореляції та оцінено силу (щільність) зв'язку між усіма змінними моделей; виявлено незалежні змінні, які найбільше впливають на значення фондовіддачі, фондоозброєності та фондорентабельності. За допомогою покрокового регресійного аналізу побудовано адекватні регресійні моделі. Значущість моделей загалом перевірено за F-статистиками Фішера-Снедекора, а параметрів моделей – за t-статистиками Ст'юдента з довірчою ймовірністю p = 0,95. Моделі перевірено на наявність мультиколінеарності, гетероскедастичності та автокореляції. Розроблені моделі можна використати для вдосконалення планування використання основних засобів лісогосподарських підприємств Малого Полісся. Запропоновану методику також можна використати для розроблення відповідних моделей для будь-якого лісогосподарського підприємства.

Біографії авторів

O. V. Henyk, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра економіки підприємства

S. O. Kozlovskyi, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства

Посилання

Babeshko, L. O. (2006). Essencials of Econometric Modeling. (2nd ed.). Moscow: KomKniga. [In Russian].
Dougherty, C. (2011). Introduction to Econometrics. (4th ed.). New York: Oxford University Press.
Green, W. H. (2018). Econometric Analysis. (8th ed.). Stern School of Business, New York University: Pearson.
Gujarati, D. N. (1995). Basic Econometrics. (3rd ed.). New York: McGraw-Hill Book Company.
Henyk, O. V., Kozlovskyi, S. O., & Henyk, Ya. V. (2011). Nature Reserve Fund of Ukraine: Modeling and Forecasting of Economic Activities. Lviv: UNFU, Liga-Press. [In Ukrainian].
Klebanova, T. S., Raievnieva, O. V., Prokopovych, S. V., Stepurina, S. O., Yatsenko, R. M., & Chuyko, I. M. (2010). Economic and Mathematical Modeling. Kharkiv: PH "Engec". [In Ukrainian].
Kozlovskyi, S. O. (2005). Essencials of Econometrics. Lviv: UNFU. [In Ukrainian].
Larka, M. I., & Horzhii, D. O. (2013). Reserves to Improve the Efficiency of Use of the Fixed Assets of the Enterprise. Visnyk of NTU "KhPI", 22(995), 38–43. [In Ukrainian].
Magnus, Ya. R., Katyshev, P. K., & Peresetskii, A. A. (2005). Econometrics. Initial Course. (7th ed.). Moscow: Dielo. [In Russian].
Pelyukh, O. R., & Zahvoyska, L. D. (2018). Investigation of Lviv region populations preferences regarding recreational forests using choice experiment method. Scientific Bulletin of UNFU, 28(9), 73–80. https://doi.org/10.15421/40280915
Pindyk, R. S., & Rubinfeld, D. L. (1998). Econometric models and Economic Forecasts. (4th ed.). New York: Irwin/McGraw-Hill Book Company.
Pokropyvnyi, S. F. (2006). Enterprise Economics. (3rd ed.). Kyiv: KNEU. [In Ukrainian].
Shvediuk, Yu. V. (2018). Evaluation of Economic Efficiency of Reforestation: Maley Polissya Case Study. Lviv: SPOLOM. [In Ukrainian].
Torosov, A. S., Zhezhkun, I. M., Kalashnikov, A. O., & Kharchenko, Yu. V. (2018). Methodical approaches to determination of model forestry enterprises. Scientific Bulletin of UNFU, 28(9), 110–113. https://doi.org/10.15421/40280921
Zdrok, V. V., & Lagotskyi, T. Ya. (2010). Econometrics. Kyiv: Znannia. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-04-25
Як цитувати
Henyk, O. V., & Kozlovskyi, S. O. (2019). Економетричне моделювання показників ефективності використання основних засобів лісогосподарського підприємства. Науковий вісник НЛТУ України, 29(4), 28-32. https://doi.org/10.15421/40290405