Вплив ресурсів страхового ринку на модернізацію виробничої інфраструктури Української економіки

  • N. M. Tsebenko Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич
Ключові слова: виробнича інфраструктура; інвестиції; страхова компанія; страховий ринок

Анотація

Досліджено основні тенденції розвитку страхового ринку України. Охарактеризовано страховий ринок як стратегічно важливий та перспективний сегмент економіки і джерело внутрішніх довгострокових інвестицій в національну економіку, зокрема в модернізацію виробничої інфраструктури. Визначено сутність інвестиційної діяльності страхових компаній у сфері виробничої інфраструктури. Страхові компанії можна віднести до установ, яким притаманна можливість продукувати насамперед довгострокові інвестиційні ресурси, дефіцит яких спостерігається в українській економіці. Простежено зростання інвестиційних ринків України, що значною мірою може бути забезпечено завдяки ефективному використанню страхових ресурсів вітчизняних страхових компаній. Вказано, що інвестиційна функція страхового ринку реалізується через розміщення тимчасово вільних засобів у цінні папери, депозити банків, нерухомість тощо. Виявлено основні джерела інвестиційної діяльності страхових компаній – власні кошти (статутний фонд, резервний фонд, прибуток, цільове фінансування і надходження) та залучені кошти (поточне надходження страхових премій, резерви страхових внесків та відшкодувань, фонд запобіжних заходів). Запропоновано напрями вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній: вдосконалення законодавчої бази та ринку капіталів, щоб забезпечити ефективне функціонування страхових компаній у сфері інвестування.

Біографія автора

N. M. Tsebenko, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич

аспірант

Посилання

Bazylevych, V. D. (1998). Insurance market of Ukraine: Monograph. Kyiv: Nauka Publishing House, 374 p. [In Ukrainian].
Bratiuk, V. P. (2016). Investment activity of insurance companies. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series: Economics and Management, (pp. 69–71). Odesa. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_17_17. [In Ukrainian].
Law of Ukraine. (1991). "On Investment Activity" dated September 18, 1991. Retrieved from: http://rada.gov.ua. [In Ukrainian].
Ovcharenko, T. S. (2011). Investment strategies of insurance companies and prospects for their implementation. Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Economics, 121–122, 33–38. Kyiv. [In Ukrainian].
Resolution. (2002). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approving the Directions of Investing in the Economy Industries at the expense of the Insurance Reserve" dated August 17, 2002, No. 1211. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1211-2002-%D0%BF. [In Ukrainian].
Results. (2014). Results of the activity of insurance companies in 2014. Official site of the National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets, 34 p. Retrieved from: https://forinsurer.com/files/file00552.pdf. [In Ukrainian].
Results. (2015). Results of the activity of insurance companies in 2015. Official site of the National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets, 35 p. Retrieved from: https://forinsurer.com/files/file00565.pdf. [In Ukrainian].
Results. (2016). Results of the activity of insurance companies in 2016. Official site of the National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets, 34 p. Retrieved from: https://www.nfp.gov.ua/files/sk_%202016.pdf. [In Ukrainian].
Results. (2017). Results of the activity of insurance companies in 2017. Official site of the National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets, 34 p. Retrieved from: https://forinsurer.com/files/file00634.pdf. [In Ukrainian].
Sobolʹ, R. H. (2012). The essence of state regulation of insurance activity in Ukraine. Theory and practice of public administration, 2(37), 240–245. Kharkiv. [In Ukrainian].
Sova, O. Yu. (2015). Problems and prospects of development of insurance business in Ukraine. Science and Economics, 1(37), 42–49. Khmelnytskyi. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Tsebenko, N. M. (2018). Вплив ресурсів страхового ринку на модернізацію виробничої інфраструктури Української економіки. Науковий вісник НЛТУ України, 28(9), 126-130. https://doi.org/10.15421/40280924