ПЕРСПЕКТИВИ ВІДТВОРЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ГОЛОВНИХ ЛІСОТВІРНИХ ГОЛОНАСІННИХ ПОРІД УКРАЇНИ РОЗМНОЖЕННЯМ IN VITRO

  • M. M. Lisoviy Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • M. M. Guz Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: лісотвірна порода, розмноження, in vitro, експлант, деконтамінація, ініціація, ризогенез, адаптація

Анотація

Проведено огляд та аналіз літературних джерел, які стосуються розмноження головних хвойних лісотвірних порід України в умовах in vitro, на основі чого зроблено висновок та обґрунтовано доцільність проведення запланованих досліджень. Наведено коротку лісівничу характеристику та господарську цінність найпоширеніших видів: Pinus sylvestris L., Рісеа abies (L.) Karsten., Abіes alba Mіll., Larix decidua Mill., як об'єктів досліджень. Подано детальну характеристику застосованої методики проведення експериментальних досліджень з мікроклонального розмноження досліджуваних видів: способи стерилізації лабораторних приміщень та потрібного обладнання; перелік хімічних агентів для проведення ступінчастої деконтамінації експлантів; склад модифікованих фітогормонами живильних середовищ для ініціації та укорінення отриманих рослин-регенерантів в умовах in vitro; умови культивування експлантів; схему проведення адаптації клонів до умов ех vitro. Експериментально встановлено: необхідність першочергового обробітку експлантів етанолом для всіх без винятку порід на етапі деконтамінації; внесення до складу живильного середовища як ауксинів, так і цитокінінів на етапі ініціації; позитивний вплив конкретних фітогормонів на укорінення рослин-регенерантів. Узагальнено та проаналізовано отримані результати.

Посилання

Andersone, U., & Ievinsh, G. (2002). Changes of Morphogenic Competence in Mature Pinus sylvestris L. Buds in vitro. Anals of botany, 90(2), 293–298. https://doi.org/10.1093/aob/mcf176

Andersone, U. & Ievinsh, G. (2008). Medium pH affects regeneration capacity and oxidative enzyme activity of Pinus sylvestris in tissue culture. Acta Universitatis Latviensis, Biology, 745, 25–35

Becwar, M. R., Noland, T. L., & Wyckoff, J. L. (1989). Maturation, germination, and conversion of norway spruce (Picea abies L.) somatic embryos to plants. In vitro Cell Dev. Biol, 25, 575–579.

Bugara, A. M., & Bugara, I. A. (2003). Ispolzovanie metodov biotehnologii dla razmnozhenia rastenij i sohranenia genofonda. Ecosistemy Kryma, ih optimizacia i ohrana: tematichnyi sbornik nauchnyh rabot, 13, 14–20. [in Russian].

Butenko, R. G. (1964). Kultura izolirovanyh tkanej i fiziologia morfogeneza rastenij. Moscow: Nauka, 272 p. [in Russian].

Butenko, R. G. (1986). Kletochnye tehnologii dla poluchenia ekonomicheski vazhnyh veshchestv rastitelnogo proizhozhdenija. Cultura kletok rastenij biotehnologia, 4, 3–20. Moscow: Nauka. [in Russian].

Butenko, R. G. (1986). Kultura kletok rastenij i biotehnologia. Moscow: Nauka, 285 p. [in Russian].

Chalupa, V. (2004). In vitro propagation of European larch (Larix decidua MilL.). Journal of Forestry Science, 50(12), 553–558.

Debrynyuk, Yu. M. (1993). Perspectyvy vykorystannya modryny yevropeyskoi dlya pidvyshchennya produktyvnosti lisiv Ukrainy. Ukrainskyi lis, 2, 36–37. [in Ukrainian].

Debrynyuk, Yu. M. (1995). Shchodo osoblyvostey stvorennya ta docilnosti vyroshchuvannya yalyny yevropeiskoi za mezhamy ii pryrodnoho arealu. Lis. zhurn, 3, 8–10, Lviv: NLTU Ukrainy. [in Ukrainian].

Debrynyuk, Yu. M. (2010). Tehnologichni aspecty stvorennya i vyroshchuvannya plantaciynyh lisovyh kultur za uchastyu modryny ta yalyny u Zahidnomu regioni Ukrainy. Naukovi praci Lisivnychoi akademii nauk Ukrainy: zb. nauk. prac, 8, 59–64. Lviv: NLTU Ukrainy. [in Ukrainian].

Debrynyuk, Yu. M. (2014). Rozpovsyudzhennya ta formove riznomayittya Larix decidua Mill. Pratsi naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Ekolohichnyi zbirnyk, 39, 181–192. [in Ukrainian].

Debrynyuk, Yu. M., & Belelya, S. O. (2012). Poshyrennya modryny u lisovyh nasadzhennyah Ukrainy. Naukovi praci Lisivnychoi akademii nauk Ukrainy: zb. nauk. prac, 10, 55–65. Lviv: NLTU Ukrainy. [in Ukrainian].

Diner, A. M., Strickler, A., & Karnovsky, D. F. (1986). Ininiation, elongation, and remultiplication of Larix decidua micropropagules. New Zealand Journal of Forestry Science, 16(3), 306–318.

Filipova, I. P. (2010). Adventivnoye pochkoobrazovanije i kallusogenez u sibirskih vidov hvoinyh v kulture in vitro. Retrieved from: http://www. dissercat. com/content/adventivnoe-pochkoobrazovanie-i-kallusogenez-u-sibirskikh-vidov-khvoinykh-v-kulture-vitro. [in Russian].

Gavrylyuk, V. M., Guz, M. M., & Lisovyj, M. M. (2013a). Osoblyvosti shcheplennya morfologichnyh form modryny yevropeyskoi. Scientific Bulletin of UNFU, 23(12), 53–58. [in Ukrainian].

Gavrylyuk, V. M., Guz, M. M., & Lisovyj, M. M. (2013b). Pidvyshchennya shozhosti nasinnya modryny yevropejskoi stymulyatoramy rostu. Scientific Bulletin of UNFU, 23(15), 44–49. [in Ukrainian].

Gavrylyuk, V. M., Guz, M. M., & Lisovyj, M. M. (2013c). Polimorfizm modryny yevropejskoi ta perspektyvy vykorystannya jiji v ozelenenni. Scientific Bulletin of UNFU, 23(3), 15–20. [in Ukrainian].

Golubets, M. A. (1978). Yelniki Ukrainskih Karpat. Kyiv : Nauk. dumka, 262 p. [in Russian].

Golubets, M. A., Gavrusevych, A. N., & Zahaykevych, I. K. (1988). Pryroda Ukrajinskyh Karpat. Kyiv: Naukova dumka, 208 p. [in Ukrainian].

Gozhan, M. Ya., & Lisovyj, M. M. (2015). Rezultaty iniciacii eksplantiv okremyh kultyvariv rodu Picea v umovah in vitro. Suchasni resursozberigayuchi tehnologii. Problemy i perspektyvy: zbirka dopovidei tretyoi Mizhnarodnoyi naukovo-practychnoyi konferenciyi (Ukraina, Odesa: 9-13 lystopada 2015 roku, pp. 175–179), Odesa. [in Ukrainian].

Gozhan, M. Ya., Guz, M. M., & Grechanyk, R. M. (2012). Osoblyvosti formovogo riznomanittya vydiv rodu Picea. Scientific Bulletin of UNFU, 22(11), 29–36.

Gozhan, M. Ya., Guz, M. M., Grechanyk, R. M., & Lisovyj, M. M. (2014). Osoblyvosti realizacii etapu iniciacii eksplantiv kultyvariv rodu Picea A. Dietr. in vitro. Scientific Bulletin of UNFU, 24(7), 37–42. [in Ukrainian].

Grechanyk, R. M., Gozhan, M. Ya., & Guz, M. M. (2012). Osoblyvosti otrymannya aseptychnoi cultury eksplantiv taksoniv rodu Picea A. Dietr. in vitro. Scientific Bulletin of UNFU, 22(14), 18–25. [in Ukrainian].

Grechanyk, R. M., Guz, M. M., & Oleksiychenko, N. O. (2011). Osoblyvosti vvedennya v kulturu in vitro shovkovyci biloi (Morus alba Linn.). Scientific Bulletin of UNFU, 21(17), 9–21. [in Ukrainian].

Katayeva, N. V., & Butenko, R. G. (1983). Klonalnoe microrazmnozheniye rastenij. Moscow : Nauka, 96 p. [in Russian].

Kohno, M. A. (Ed.), Gordiyenko, V. I., Zakharenko, G. S., Kuznyecova, S. I. (Ed.), et al. (2001). Dendroflora Ukrainy. Dykorosli ta kultyvovani dereva i kushchi. Golonasinni: dovidnyk; NAN Ukrainy, Nac. bot. sad im. M. M. Gryshka. Kyiv : Vyshcha shkola, 207 p. [in Ukrainian].

Krajtbkovb, J., Bertolini, A., & Gcmcry, D. (2013). In vitro. Cell. Dev. Biol.-Plant., 560 r.

Szczygie, K., Hazubska-Przyby, T., Bojarczuk, K. (2007). Somatic embryogenesis of selected coniferous tree speciesof the genera picea, abiesand larix. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 76(1), 7–15.

Lebedev, V. G., & Shestibratov, K. A. (2011). Organogenez sosny obyknovennoi (Pinus sylvestris L.) v culture in vitro. Retrieved from: http://conf. nsc. ru/cfgrs2011/reportview/35573. [in Russian].

Lisovyj, M. M. (2016). Osoblyvosti rozmnozhennya Pinus sylvestris L. v umovah in vitro. Scientific Bulletin of UNFU, 26(8), 123–129. [in Ukrainian].

Lisovyj, M. M., Guz, M. M., & Kanteruk, O. V. (2012). Polimorfizm Abies alba Mill. Zahyst navkolyshnyoho seredovyshcha. Zbalansovane pryrodokorystuvannya: Materialy pyatoi studentskoi naukovo-praktychnoi konferencii (Lviv: 2012 r., pp. 42–44), Lviv: DUONS. [in Ukrainian].

Lisovyj, M. M., Guz, M. M., Mandzyuk, R. I., & Kanteruk, O. V. (2013). Rozmnozhennya dekoratyvnykh form Abies alba Mill. Shcheplennyam. Scientific Bulletin of UNFU, 23(10), 26–30. [in Ukrainian].

Mo, L. H., & von Arnold, S. (1991). Origin and Development of Embryogenic Cultures from Seedlings of Norway Spruce (Picea abies). Journal of Plant Physiology, 138(2), 223–230.

Musiyenko, M. M., & Panyuta, O. O. (2005). Biotehnologiya roslyn: Kyiv: VPC "Kyivskyi universytet", 114 p. [in Ukrainian].

Nawrot-Chorabik, K. (2008). Embryogenic callus induction and differentiation in silver fir (Abies alba MilL.) tissue cultures. Dendrobiologi, 59, 31–40.

Pokhylchenko, O. P. (2011). Biologicheskie osnovy kultivirovaniya yeley (Picea A. Dietr.) v Ukraine. Kyiv: DGVPP "Zovnishtorgvydav Ukrainy", 138 p. [in Russian].

Pravdin, L. F. (1975). Yel yevropeyskaya i yel sibirskaya. Moscow: Nauka, 176 p. [in Russian].

Shlapak, V. V., & Nebikov, M. V. (2011). Osoblyvosti nasinnyevogo rozmnozhennya Pinus sylvestris L. v umovah in vitro. Scientific Bulletin of UNFU, 21(14), 43–48. [in Ukrainian].

Szczygiel, K., & Kowalczyk, J. (2001). Somatic embryogenesis of sylver fir (Abies alba MilL.). Acta Hort. (ISHS), 560, 509–512.

Ziauka, J., & Kuusienl, S. (2006). Changes in Development of European Larch (Larix decidua MilL.) Vegetative Buds Induced by Plant Hormones. Baltic Forestry, 12(2), 141–150.

Опубліковано
2017-11-30
Як цитувати
Lisoviy, M. M., & Guz, M. M. (2017). ПЕРСПЕКТИВИ ВІДТВОРЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ГОЛОВНИХ ЛІСОТВІРНИХ ГОЛОНАСІННИХ ПОРІД УКРАЇНИ РОЗМНОЖЕННЯМ IN VITRO. Науковий вісник НЛТУ України, 27(8), 70-75. https://doi.org/10.15421/40270810