ОЦІНЮВАННЯ ШКІДЛИВОСТІ СТОВБУРОВИХ КОМАХ У СОСНОВИХ ЛІСАХ

  • V. L. Meshkova Український науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків
Ключові слова: стовбурові комахи, санітарний стан, додаткове живлення, фізіологічна шкідливість, технічна шкідливість, загальна шкідливість

Анотація

Уточнено бальну оцінку окремих параметрів для розрахунку шкідливості стовбурових комах з використанням даних із лісостепової та степової зон України. Фізіологічну шкідливість Monochamus galloprovincialis оцінено у 4‑15 балів, Ips sexdentatus та I. acuminatus – у 4‑5 балів. Залежно від переважного заселення окремих частин стовбура технічна шкідливість M. galloprovincialis становить 12‑13,8 бала, I. sexdentatus 3,9‑4,5 бала, а I. acuminatus 2,8‑3,6 бала. За загальною шкідливістю з поправкою на поширеність I. acuminatus може бути мало або помірно шкідливим у Харківській області та нешкідливим або мало шкідливим у Луганській області. I. sexdentatus може бути помірно шкідливим у Харківській області та нешкідливим або малошкідливим у Луганській області.

Посилання

Davydenko, K., Vasaitis, R., & Menkis, A. (2017). Fungi associated with Ips acuminatus (Coleoptera: Curculionidae) in Ukraine with a special emphasis on pathogenicity of ophiostomatoid species. European Journal of Entomology, 114(1), 77–85. https://doi.org/10.14411/eje.2017.011

Davydenko, K., Vasaitis, R., Meshkova, V., & Menkis, A. (2014). Fungi associated with the red-haired bark beetle, Hylurgus ligniperda (Coleoptera: Curculionidae) in the forest-steppe zone in eastern Ukraine. European Journal of Entomology, 111(4), 561–565.

Kukhta, V. N., Blintsov, A. I., & Sazonov, A. A. (2014). Koroyedy yeli yevropeyskoy i meropriyatiya po regulirovaniyu ikh chislennosti [Bark beetles of Norway spruce and measures on regulation of their population]. Minsk: BGTU, 238 p. [in Russian].

Lieutier, F., Day, K. R., Battisti, A., Gregoire, J. C., & Evans, H. F. (Eds.). (2004). Bark and wood boring insects in living trees in Europe: a synthesis. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Acad. publishers, 570 p.

Meshkova, V. (Ed.) (2011). Metodychni rekomendatsiyi shchodo obstezhennya oseredkiv stovburovykh shkidnykiv lisu [Guidelines on survey of forest stem pests foci]. Kharkiv: UkrNDILHA. 27 p.

Meshkova, V. L., Kochetova, A. I., & Zinchenko, O. V. (2015). Verkhivkovyy koroyid Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827): Insecta: Coleoptera: Scolytinae u Pivnichno-Skhidnomu Stepu Ukrayiny [Pine engraver beetle Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827): Insecta: Coleoptera: Scolytinae in the South-Eastern Steppe of Ukraine]: The Kharkov Entomol. Soc. Gaz., XXIII(2), 64–69. [in Ukrainian].

Meshkova, V. L. (2016). Otsinyuvannya shkidlyvosti komakh u nezimknenykh sosnovykh kulturakh [Evaluation of insect injuriousness in unclosed pine plantations]: Ukrainskyj entomologichnyj zhurnal, 11(1 2), 140–146. [in Ukrainian].

Meshkova, V. L., & Kolenkina, M. S. (2016). Masovi rozmnozhennya sosnovykh pyl shchykiv u nasadzhennyakh Luhans koyi oblasti [Mass propagation of pine sawflies in the stands of Luhansk region]. Kharkiv: Planeta-Print, 180 p. [in Ukrainian].

Meshkova, V. L., & Kukina, O. N. (2011). Vredonosnost ksilobiontov na dubovykh vyrubkakh v Levoberezhnoy Ukraine [Injuriousness of xylobionts in the oak clear-cuts in the Left-Bank Ukraine]: Izvestiya SPB lesotekhnicheskoy akademii [Proceedings of St. Petersburg Forestry Academy], 196, 238–245[In Russian].

Mozolevskaya, E. G. (1974). Otcenka vredonosnosti stvolovykh vreditelei [Evaluation of stem pests injuriousness], 65, 124–132. Moscow: MLTI. Iss. [in Russian].

Sanitary rules in the forests of Ukraine (1995). Kiev: Derzhkomlisgosp Ukrayiny, 19 p. [in Ukrainian].

Skrylnyk, Yu. Ye. (2013). Shkidlyvist vusachiv (Coleoptera, Cerambycidae) u sosnovykh nasadzhennyakh Livoberezhnoyi Ukrayiny [Injuriousness of longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) in pine stands of the Left-bank Ukraine]: Visnyk KHNAU (seriya entomolohiya ta fitopatolohiya) [The Bulletin of Kharkiv National Agrarian University (series "Entomology and Phytopathology")], 10, 148–159. [in Ukrainian].

Skrylnyk, Yu. Ye. (2015). Shkidlyvist stovburovykh komakh u sosnovykh nasadzhennyakh Livoberezhnoho Lisostepu Ukrayiny [Injuriousness of stem insects in the pine stands of the Left-bank Forest-Steppe of Ukraine]. Abstract of Candidate Dissertation for Agricultural Sciences. Kharkiv, 20 p. [in Ukrainian].

Zinchenko, O. V., & Skrylnyk, Yu. Ye. (2013). Vstrechayemost i plotnost poseleniy sosnovykh luboyedov na lovchikh derevyakh v Kharkovskoy oblasti [Occurrence and population density of pine bark beetles in trap trees in Kharkov region]: Sovremennoye sostoyaniye i perspektivy okhrany i zashchity lesov v sisteme ustoychivogo razvitiya [Current status and prospects of defense and protection of forests in sustainable development system]: Proc. of international scientific-practical conference, October, 9 11. Gomel, pp. 78–81.

Опубліковано
2017-11-30
Як цитувати
Meshkova, V. L. (2017). ОЦІНЮВАННЯ ШКІДЛИВОСТІ СТОВБУРОВИХ КОМАХ У СОСНОВИХ ЛІСАХ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(8), 101-104. https://doi.org/10.15421/40270816