Редколегія

Голова редакційної колегії

Ю.Ю. Туниця, д.е.н., проф., академік НАН України; GoogleSholar

Заступник голови редакційної колегії

Ю.І. Грицюк, д.т.н., проф. Scopus

Відповідальний секретар

Г.Г. Гриник, д.с.-г.н., проф., Scopus,

Склад редколегії:

Р.Т. Гут, д.б.н., проф.

В.К. Заїка, д.б.н., проф.

Г.Т. Кри­ницький, д.б.н., проф.

В.І. Пар­пан, д.б.н., проф.

С.М. Стойко, д.б.н., проф.

П.Р. Тре­тяк, д.б.н., проф.

М. І. Со­ро­ка, д.б.н., проф.

М.М. Гузь, д.с.-г.н., проф.

Ю.М. Деб­ри­нюк, д.с.-г.н., проф.

І.Ф. Ка­луцький, д.с.-г.н., проф.

Л.І. Ко­пій, д.с.-г.н., проф.

В.П. Ку­че­ря­вий, д.с.-г.н., проф.

С.І. Миклуш, д.с.-г.н., проф.

В. В. Лав­ний, д.с.-г.н., доц.

А.М. Дейнека, д.е.н., проф.

Б.В. Куль­чицький, д.е.н., проф.

П. М. Га­ра­сим, д.е.н., проф.

І. П. Со­ло­вій, д.е.н., с.н.с.

Ю.І. Стадницький, д.е.н., проф.;

Т.Ю. Ту­ни­ця, д.е.н., проф.

Г.С. Шев­чен­ко, д.е.н., проф.

М.Г. Ада­мовський, к.т.н., проф.

В.М. Го­лу­бець, д.т.н., проф.

Н.І. Биб­люк, д.т.н., проф.

П.В. Бі­лей, д.т.н., проф.

О.А. Кійко, д.т.н., проф.

В.М. Мак­си­мів, д.т.н., проф.

Я.І. Со­ко­ловський, д.т.н., проф.

Ста­ніс­лав Ба­ран, д.габ., проф. (Польща)

Анджей Воз­няк, д.габ., проф. (Польща)

Лі­дія Су­ко­ва­та, д.габ., проф. (Польща)

Альфред Тайшінґер, д.габ., проф. (Австрія)

Іон-Ва­сі­ле Аб­ру­дан, д.габ., проф. (Ру­му­нія)

Аб­ду­ла Емін Акай, д.габ., проф. (Ту­реч­чи­на)

 

Відповідальний за випуск: В.C. Гу­ра­ков

Лі­те­ра­тур­ний ре­дак­тор: А.Ф. Пав­ли­шин, І. І. Ба­лух

Англомовний ре­дак­тор: Т.П. Дяк

Технічний редактор: А.Т. Калинюк