[1]
V. P. Krasnov, T. V. Kurbet, V. V. Melnyk, I. V. Davydova, O. V. Zhukovsky, і O. V. Zborovska, «Зміна вмісту 137CS у корі крушини ламкої (Frangula Alnus Mill.) у вологих суборах лісів Полісся України з часу аварії на ЧАЕС», Scientific Bulletin of UNFU, вип. 29, вип. 6, с. 67-70, Чер 2019.