Shamuratov, O. Yu., і N. B. Shakhovska. 2019. «Алгоритми контурного аналізу зображень». Науковий вісник НЛТУ України 29 (6), 123-27. https://doi.org/10.15421/40290624.