KRASNOV, V. P.; KURBET, T. V.; MELNYK, V. V.; DAVYDOVA, I. V.; ZHUKOVSKY, O. V.; ZBOROVSKA, O. V. Зміна вмісту 137CS у корі крушини ламкої (Frangula Alnus Mill.) у вологих суборах лісів Полісся України з часу аварії на ЧАЕС. Науковий вісник НЛТУ України, v. 29, n. 6, p. 67-70, 27 Чер 2019.