Shamuratov, O. Y., & Shakhovska, N. B. (2019). Алгоритми контурного аналізу зображень. Науковий вісник НЛТУ України, 29(6), 123-127. https://doi.org/10.15421/40290624