Krasnov, V. P., Kurbet, T. V., Melnyk, V. V., Davydova, I. V., Zhukovsky, O. V., & Zborovska, O. V. (2019). Зміна вмісту 137CS у корі крушини ламкої (Frangula Alnus Mill.) у вологих суборах лісів Полісся України з часу аварії на ЧАЕС. Науковий вісник НЛТУ України, 29(6), 67-70. https://doi.org/10.15421/40290613