(1)
Krasnov, V. P.; Kurbet, T. V.; Melnyk, V. V.; Davydova, I. V.; Zhukovsky, O. V.; Zborovska, O. V. Зміна вмісту 137CS у корі крушини ламкої (Frangula Alnus Mill.) у вологих суборах лісів Полісся України з часу аварії на ЧАЕС. Scientific Bulletin of UNFU 2019, 29, 67-70.