(1)
Shpyrka, I. I.; Nebesnyi, R. V.; Pikh, Z. G.; Sydorchuk, V. V.; Khalameida, S. V.; Tsymbalista, O. V.; Khoma, K. R. Одержання акрилової кислоти альдольною конденсацією оцтової кислоти з формальдегідом у присутності B–P–W–V–Oх каталізаторів на мезопористих носіях. Scientific Bulletin of UNFU 2018, 28, 89-92.