Vol 25, No 5 (2015)

Scientific Bulletin of UNFU

Table of Contents

M.М. Lisoviy
PDF
8-13
I.F. Kolyadzhyn
PDF
13-19
V.I. Blystiv, V.S. Olijnyk
PDF
19-24
V.Ya. Zayachuk, V.P. Dzuryk
PDF
25-31
A.V. Balabak
PDF
31-36
O.O. Avramchuk
PDF
36-42
A.A. Boyko, N.V. Puzrina
PDF
42-48
V.V. Gumenyuk
PDF
48-55
N.I. Karpyn
PDF
56-61
O.O. Klymchuk
PDF
61-67
Ya.І. Krilov
PDF
67-72
Yu.M. Musiienko
PDF
72-78
O.V. Palamarenko
PDF
78-84
T.M. Pushkaryova-Bezdyl, A.V. Balabak
PDF
84-88
M.V. Sbytna
PDF
89-92
V.F. Sobchenko
PDF
93-100
O.M. Tarnopilska
PDF
100-106
D.Ya. Fuchylo
PDF
106-110
I.Ya. Tymochko, O.M. Hrynyk
PDF
110-122
V.P. Krasnov, T.V. Kurbet, I.V. Davydova, Z.M. Shelest, O.L. Boyko
PDF
123-129
V.S. Dudjuk, V.V. Gobela
PDF
130-135
V.A. Rybak
PDF
135-145
U.B. Bashutska
PDF
145-150
M.Ya. Ivankiv
PDF
150-155
S.V. Korolko
PDF
155-160
A.I. Nevenchenko
PDF
161-164
P.V. Biley, O.O. Shepelyuk, R.Yo. Saldan
PDF
165-168
E.М. Gulida, V.В. Loik, N.L. Sherstynyuk, Yu.S. Dmytruk
PDF
169-174
Ye.P. Khunynets, O.O. Shepelyuk, I.R. Shepelyuk
PDF
174-178
V.V. Artemenko, R.S. Yakоvchuk, A.I. Kharchuk, O.V. Miller
PDF
178-183
І.О. Verbenko
PDF
183-186
M.Z. Peleshko
PDF
187-192
H.M. Klymenko, O.M. Dovbush, K.V. Myronyuk
PDF
193-200
T.N. Obizhenko, I.A. Movchan, T.V. Boyko
PDF
200-204
I.R. Shepelyuk
PDF
204-210
O.R. Lopukh, O.V. Prydatko, I.V. Pasnak
PDF
210-216
O.V. Bondarenko
PDF
217-225
S.B. Soloviy
PDF
225-231
M.V. Rymar, N.V. Lykun
PDF
231-237
Z.P. Dvulit
PDF
237-246
Yu.Yu. Bogach, K.S. Peredalo
PDF
246-251
T.S. Havrilyak
PDF
251-257
N.V. Zhmurko, M.Yо. Stakhovska
PDF
258-264
O.M. Kushnirchuk-Stavnycha
PDF
264-269
V.V. Lakiza
PDF
269-275
L.M. Pylypenko
PDF
276-280
L.I. Sakharnatska
PDF
280-286
N.S. Haymyonova
PDF
287-291
L.D. Moroz, T.R. Boretskyy, M.M. Skolozdra
PDF
292-301
I.M. Droniuk, O.Yu. Fedevych
PDF
301-307
O.M. Koval, Ye.M. Hulida
PDF
307-320
A.T. Krivovyaz, Yu.I. Budaretsky, M.V. Bakhmat
PDF
321-327
R.V. Kuzmenko, І.В. Dufanets
PDF
327-333
V.V. Popovych
PDF
333-339
O.V. Turkovska, M.I. Gusti
PDF
339-345
P.Yu. Grytsyuk, Yu.I. Gryciuk
PDF
346-356
M.S. Pasyeka
PDF
357-362
A.O. Pasichnyk, V.M. Mikhailyuk
PDF
363-368
Yu.M. Slyusarchuk, L.L. Dzhavala
PDF
369-374