Vol 25, No 1 (2015)

Scientific Bulletin of UNFU

Table of Contents

L.I. Kopiy, Yu.Yo. Kahanyak, S.L. Kopiy, M.M. Mykhaylemko, O.I. Kopiy
PDF
8-15
N.А. Alekseychenko, N.Yu. Breus
PDF
15-20
I.L. Aleksiyuk, P.I. Lakyda
PDF
20-24
H.H. Hrynyk
PDF
24-31
A.M. Bilous
PDF
31-36
S.A. Belela
PDF
36-44
A.V. Vishnevsky
PDF
44-49
V.P. Vlasyuk
PDF
49-55
A.V. Domnich, T.V. Ivaschenko
PDF
55-64
Yu.A. Zaplyvana
PDF
64-69
L.I. Kopiy, I.V. Phizyk, S.L. Kopiy, V.O. Ahiy, M.L. Kopiy
PDF
69-74
I.N. Kulbanska
PDF
75-80
M.М. Lisovyі, M.М. Guz, R.М. Grechanyk, Y.E. Sinjavskyі
PDF
80-87
T.V. Lustiuk
PDF
87-91
S.A. Sytnyk, V.M. Lovynska, G.P. Duminskyy
PDF
92-96
G.V. Stryamets, N.M. Fеrеnz, N.S. Stryamets
PDF
96-101
V.P. Krasnov, I.T. Gulyk
PDF
102-109
Ya.V. Henyk, M.V. Chernyavskyy, P.T. Yashchenko
PDF
109-115
Yu.Yu. Gaiova
PDF
115-122
L.D. Zahvoyska, I.V. Shvediuk
PDF
123-130
G.O. Lobchenko
PDF
130-136
O.V. Stockaluk
PDF
136-142
A.S. Stryamets, S.P. Stryamets
PDF
142-147
B.Ya. Kshyvetsky
PDF
148-155
О.M. Mandryk
PDF
155-162
I.M. Sopushynskyy, I.S. Vintoniv, I.I. Kharyton, R.V. Ostashuk
PDF
162-166
V.V. Vojtovich, V.V. Shostak
PDF
166-174
Yu.R. Dadak, A.V. Lyashenyk, R.R. Klymash
PDF
174-179
R.V. Pavlyuk
PDF
179-183
А.S. Romachko, O.V. Litvin
PDF
184-189
S.P. Stasevich, I.R. Fedyniak
PDF
189-197
V.A. Chumakevych, O.E. Sokulsky, S.M. Oliynik
PDF
197-203
V.B. Shepitchak
PDF
203-207
I.Yo. Yaremko
PDF
208-216
O.I. Maslak
PDF
216-224
Ya.V. Kulchytskyj
PDF
224-230
Т.V. Pulina
PDF
230-239
I.V. Andel
PDF
239-243
T.H. Vasyltsiv, Kh.M. Volianyk
PDF
243-247
Ya.V. Hrudzevych, Yu.P. Tabachuk
PDF
247-256
I.G. Hurnyak, S.О. Kozlovsky
PDF
256-261
I.A. Dubovich, K.R. Vasylyshyn
PDF
261-266
I.B. Dutchak
PDF
266-272
M.B. Zablotskyy
PDF
272-276
B.Yu. Kyshakevych, O.A. Yuzvyak
PDF
277-283
O.M. Kobzar
PDF
283-289
I.Ya. Kulyniak, O.I. Hliantseva
PDF
289-297
Т.Ye. Maselko, O.V. Henyk
PDF
297-302
R.O. Maslyk
PDF
302-307
L.G. Medvid, D.О. Kharynovych-Yavorska
PDF
307-314
O.M. Mezentseva
PDF
314-319
L.І. Pavlyuck
PDF
320-325
I.S. Pochtaruk
PDF
325-331
S.Yo. Sazhynets, V.Ya. Ladnyuk
PDF
331-338
D.V. Popovych
PDF
338-344
L.О. Petyk
PDF
344-350
O.S. Chervinska, I.B. Alfavitska
PDF
351-355
I.R. Shnicer
PDF
355-362
Ch.Ya. Yaremyk
PDF
362-367
P.Ya. Pukach
PDF
368-374
A.I. Holovatyy, V.M. Teslyuk, A. Yu. Zelinskyy
PDF
374-381
I.I. Verkhola
PDF
381-386
V.P. Karashetskyy
PDF
386-392
S.S. Tryhob'yuk
PDF
392-397
V.M. Shymanskyi
PDF
397-402