Том 26, № 2 (2016)

серія економічна

Науковий вісник НЛТУ України, 2016, т. 26, № 2

Титульна сторінка та зміст

Зміст

Екологічна економіка і сталий розвиток

B.A. Karpinsky, I.M. Vasylkiv, О.B. Karpinska, A.B. Shevtsiv
PDF
7-21
H.N. Kolesnik
PDF
21-28
O.E. Pauk
PDF
29-32
Kh.R. Khomyk
PDF
32-36

Продуктивні сили

K.O. Doroshkevych, М.М. Voronovska, I.Z. Salata, T.O. Maslak
PDF
37-41
I.V. Tsiupko, O.Yо. Zhabynets, O.R. Voloshyn
PDF
115-120
T.Z. Gviniashvili
PDF
41-47
O.J. Scherban
PDF
121-125
O.M. Dombyk
PDF
47-53
Z.V. Yurinets
PDF
125-129
A.R. Dub
PDF
54-63
V.Ya. Dubyk, O.B. Osidach
PDF
64-69
R.R. Kotsovska
PDF
70-76
G.Ya. Kucher
PDF
77-85
V.I. Kit
PDF
85-94
M.M. Levko
PDF
95-103
R.S. Fylypiv
PDF
103-108
N.S. Stanasyuk, O.V. Hlushko
PDF
109-115

Економіка природокористування

M.I. Bublyk
PDF
130-134
O.B. Girna, N.Yu. Hlynskyy, L.A. Moroz
PDF
135-142
O.B. Mnykh, В.D. Hrechyn
PDF
143-149
T.V. Morska
PDF
149-157
T.T. Nebozhenko
PDF
157-162
V.B. Prokopyshak
PDF
162-167

Економічні проблеми макроекономічного та регіонального рівнів

I.Ye. Buchko
PDF
168-173
P.N. Garasym, N.A. Loboda, M.P. Garasym
PDF
173-182
N.I. Horbal, S.B. Romanyshyn, U.I. Kohut
PDF
182-190
N.P. Drebot
PDF
190-196
O.O. Zhikhartseva
PDF
196-203
L.G. Kvasniy, I.V. Farynovych
PDF
203-209
M.I. Krupka, O.B. Baran
PDF
209-217
M.I. Krupka, V.M. Kmit, R.Yu. Paslavska
PDF
217-224
S.M. Pylypenko
PDF
224-230
L.V. Ribun, G.A. Lech, I.M. Vaskovych
PDF
230-235
H.I. Rumyantseva
PDF
236-241
N.M. Rushchyshyn, N.V. Halko
PDF
241-247
L.D. Chalapko (Kalnik), L.A. Peretyatko, S.I. Kozak
PDF
247-253
S.E. Shutka, N.I. Kolinko
PDF
253-260
Kh.S. Baranivska
PDF
260-267
D.Yu. Petryshyn
PDF
267-271

Екологічна і природно-техногенна безпека

A.M. Kostiukevich, N.Ya. Nalyvayko
PDF
272-277
K.V. Lipjanina
PDF
277-282

Інформаційні технології галузі

R.F. Тurko
PDF
283-291
O.O. Shevchuk, M.I. Gulyk
PDF
291-299

Освітянські проблеми вищої школи

O.M. Blystiv, B.Yu. Kyshakevych
PDF
300-306
B.І. Pshyk
PDF
306-315
O.V. Kryven, M.I. Terebukh, D.I. Khodyko, A.M. Storozhuk
PDF
315-322