Vol 26, No 6 (2016)

Scientific Bulletin of UNFU. Economic Series

DOI: https://doi.org/10.15421/402606

Table of Contents

Ya.V. Kulchytsky, B.V. Kulchytskyj, M.V. Malinovska, N.V. Dgygora
PDF
7-13
I.A. Dubovich
PDF
13-20
V.O. Mandryk, U.P. Novak
PDF
20-26
V.I. Mihaylovsky
PDF
26-32
O.M. Komorna
PDF
32-38
N.Ya. Nalyvayko
PDF
39-45
A.Ya. Tabachuk
PDF
45-49
M.O. Kuzheliev
PDF
50-54
H.A. Leh, L.V. Ribun
PDF
55-61
B.I. Pshyk
PDF
61-68
N.I. Vlasyuk
PDF
68-73
F.A. Vazhynskyy
PDF
73-78
Yu.V. Pynda
PDF
79-89
K.O. Doroshkevych, M.M. Voronovska, I.Z. Salata, T.O. Maslak
PDF
89-95
M.B. Zablotsky
PDF
96-101
O.Yu. Yemelianov, A.L. Vysotskyi, T.O. Petrushka
PDF
102-108
G.О. Komarnytska, O.M. Melnyk
PDF
108-120
Yа.R. Melekh
PDF
120-126
R.R. Risna, I.Ye. Baraniak
PDF
126-131
А.R. Stoianovskyi, Z.S. Tymnyak
PDF
131-136
S.V. Cherkasova
PDF
137-142
O.V. Lytvyn
PDF
142-151
I.S. Smaga
PDF
152-156
H.V. Nashkerska
PDF
157-162
I.R. Olenytch, A.M. Schulskyy
PDF
162-168
R.M. Kuryltsiv
PDF
168-175
K.F. Telyuk, M.S. Hnatyshyn, N.V. Grinchuk
PDF
175-184
O.M. Kushnirchuk-Stavnycha
PDF
184-190
V.I. Kit, O.I. Skasko
PDF
191-200
P.P. Havrylko
PDF
201-206
T.I. Horodyskyy, S.O. Mykhats
PDF
206-212
A.V. Kolodiychuk
PDF
212-217
V.A. Chemerys, K.K. Kutsab-Bonk
PDF
218-225
I.R. Chuy, O.V. Mytsak
PDF
225-231
N.B. Dumych
PDF
232-235
O.O. Zhikhartseva
PDF
235-242
R.R. Kotsovska
PDF
242-249
Z.Yа. Makogin, R.Yа. Andruseyko
PDF
249-254
Yu.B. Myronov, I.I. Svydruk
PDF
255-262
M.I. Myronova
PDF
262-269
N.I. Plynyuk
PDF
269-275
S.D. Shcheglyuk, O.G. Kolomiets
PDF
275-281
D.V. Hryshchuk, Т.G. Vasyltsiv
PDF
281-287
M.P. Matveyeva
PDF
287-292
V.I. Yashchuk, R.I. Pidstryhach
PDF
293-300
V.G. Vasyltsiv
PDF
300-307
K.Sh. Krasnoyaruzhska
PDF
307-312
B.Yu. Kyshakevych, I.V. Klymkovych
PDF
312-318
A.А. Aliluiko, S.М. Mykoliuk
PDF
319-325
L.Ya. Poberezhna
PDF
325-330