Vol 27, No 3 (2017)

Scientific Bulletin of UNFU

DOI: https://doi.org/10.15421/402703

Table of Contents

P.І. Lakida, B.V. Dubrovets
PDF
11-14
G.T. Grevtsova, Z.G. Bonyuk, I.S. Mikhailova
PDF
15-21
О.M. Bayura
PDF
22-24
O.P. Bozhok, V.O. Bozhok
PDF
25-29
N.O. Havrylenko
PDF
30-33
N.V. Dragan, S.I. Galkin
PDF
34-37
L.V. Kalashnikova, S.I. Galkin
PDF
38-40
A.V. Klimenko
PDF
41-44
S.S. Kovalska
PDF
45-48
V. V. Mamchur
PDF
49-52
I. I. Mykolaiko
PDF
53-56
K.V. Myronchuk
PDF
57-61
A.F. Rubtsov, I.V. Mykhajletska
PDF
62-65
M.V. Shvets
PDF
66-70
N.P. Shpak, V.P. Shlapak, G.P. Leontyak
PDF
71-74
Yu.S. Shparyk, R.M. Viter
PDF
75-78
Yu.S. Yukhimenko, O.V. Lapteva, N.M. Danylchuk, O.V. Danylchuk
PDF
79-82
O.I. Moroz, M.S. Malovanyy, V.M. Zhuk, V.T. Sljusar, A.S. Sereda, S.B. Marashovska, O.V. Stoсkaluk, N.Yu. Chornomaz
PDF
83-88
V.V. Dyachok, A.О. Marakhovska, S.В. Marakhovska
PDF
89-91
O.F. Babadzhanova, Yu.H. Sukach, R.Yu. Sukach
PDF
92-94
G.M. Geretsun, A.Yu. Masikevich
PDF
95-98
M.L. Kopiy, V.P. Oliferchuk, L.I. Kopiy
PDF
99-104
V.M. Lovynska, M.M. Kharytonov, V.M. Zverkovskyi
PDF
105-107
N.Ye. Pankiv, V.М. Gunko
PDF
108-112
V.F. Pinder, V.V. Popovych
PDF
113-116
V.V. Sabadash, Ya.M. Gumnytsky, O.V. Mylyanyk, O.V. Lyuta
PDF
117-120
S.I. Sorokina, N.O. Hnatiuk
PDF
121-123
I.S. Aftanaziv, L.I. Shevchuk, О.І. Strogan
PDF
124-130
M.Z. Abdulin, N.M. Fialko, Yu.V. Sherenkovskii, N.O. Meranova, L.S. Butovskiy, A.B. Timoshchenko, V.L. Yurchuk, G.V. Ivanenko, A.V. Klisch
PDF
131-135
М.M. Ilkiv, V.R. Solonynka, Zh.Ya. Humenyuk, Yu.M. Huber
PDF
136-139
R.M. Kupchyk, T.V. Maksymiv
PDF
140-144
S.S. Lys
PDF
145-147
N.V. Lutsiv, M.S. Tys
PDF
148-153
Yu.Ya. Melnyk, Yu.V. Klym, A.M. Shybanova, N.B. Semenyuk, T.V. Skorokhoda
PDF
154-157
A.I. Stanetsky
PDF
158-160
I.I. Chudyk, O.D. Melnyk, O.I. Kirchey, O.S. Malyshevska
PDF
161-165
I.I. Yaremak, V.S. Kostyshyn, A.V. Kostyshyn
PDF
166-170
G.S. Gudz, M.M. Borys, O.Yo. Kocyumbas
PDF
171-173
I.M. Ozarkiv, G.V. Somar, I.A. Sokolovsky, M.S. Kobrynovych, T.A. Somar, O.Ya. Danchivska
PDF
174-176
О.М. Husak
PDF
177-181
V.I. Kryshtapovych, Ya.I. Sokolovskyy
PDF
182-186
A.V. Pogrebnyak
PDF
187-190
T.G. Tsavolyk, V.V. Yatskiv
PDF
191-194
S.L. Shlemkevych
PDF
195-198
T.I. Kharachko, I.M. Skolskyi
PDF
199-202