Vol 27, No 2 (2017)

Scientific Bulletin of UNFU. Economic Series

DOI: https://doi.org/10.15421/402702

Table of Contents

U.I. Kohut, S.B. Romanyshyn, S.S. Sadovnyk
PDF
11-16
S.I. Lebedevych, G.A. Hovda
PDF
17-19
V.V. Badzian
PDF
20-23
N.Ya. Nalyvaiko
PDF
24-28
A.Ya. Tabachuk
PDF
29-33
I.A. Dubovich, K.R. Vasylyshyn
PDF
34-37
V.I. Soloviy
PDF
38-41
O.Z. Vatamanyuk, M.M. Vatamanyuk
PDF
42-47
M.M. Bihus, Ye.D. Holikova
PDF
48-52
N.I. Horbal, Z.Yu. Keller, M.B. Naychuk-Khrushch
PDF
53-57
O.M. Zamrii
PDF
58-61
G.Ya. Ilnytska-Gykavchuk
PDF
62-64
P.P. Lazanovskyi, O.R. Danylyk, M.V. Voloshchak
PDF
65-67
O.I. Novostavska
PDF
68-71
T.V. Skljaruk, I.B. Sobol
PDF
72-75
S.О. Sukhoniak
PDF
76-80
O.O. Shevchuk
PDF
81-84
M.V. Shkoliar
PDF
85-89
V.A. Yaremeпko, L.D. Chalapko (Kalnik), D.А. Babuhin
PDF
90-93
M.F. Honchar, Yu.V. Bilyk
PDF
94-97
P.N. Garasym, M.V. Shchuryk
PDF
98-104
Yu.V. Muraviov, K.Yu. Muraviova
PDF
105-107
A.Yа. Gadzalo
PDF
108-111
I.N. Zhezhkun
PDF
112-115
O.V. Kuzyk
PDF
116-120
T.G. Vasiltsiv, O.O. Gudzovata
PDF
121-125
Т.G. Vasyltsiv, I.-M.О. Tkachuk, S.A. Rudyk
PDF
126-129
M.Yu. Grytsiuk, Yu.I. Gryciuk
PDF
130-136
N.B. Dumych, P.M. Senysch
PDF
137-139
O.Yu. Klepanchuk
PDF
140-145
O.O. Sukhyi, O.O. Perepolkina
PDF
146-149
M.R. Tymoshchuk
PDF
150-154
T.B. Danylovych, V.M. Melnyk, A.S. Havryliak
PDF
155-159
O.P. Makar, I.S. Dulyn, N.V. Chornenka
PDF
160-164
H.A. Batkovets, N.O. Batkovets
PDF
165-167
N.I. Bojko, N.E. Kunanets, O.O. Kunanets
PDF
168-173
L.V. Duma
PDF
174-177
R.M. Zaharchin
PDF
178-181
M.V. Kvak
PDF
182-185
O.O. Morushko, N.O. Khymytsia
PDF
186-188
T.V. Shevchuk, O.P. Sidelnuk
PDF
189-193