Vol 25, No 10 (2015)

Scientific Bulletin of UNFU

Table of Contents

O.Т. Danchuk
PDF
18-27
P.G. Khomiuk, S.O. Maksimov
PDF
27-32
А.І. Іvchenko, О.І. Pundiak, V.О. Fajda
PDF
33-37
S.Yu. Bilous, O.M. Kurdyuk, O.V. Medvedchuk
PDF
37-42
O.A. Balabak
PDF
42-48
V.A. Vitenko
PDF
48-54
O.V. Kobets
PDF
54-60
S.S. Kovalevskyi
PDF
60-64
O.H. Krynytska
PDF
64-70
M.P. Kurnytska, I.Yu. Shelest
PDF
71-76
V.V. Margitay, L.G. Margitay, O.I. Savina
PDF
76-81
O.S. Ostapchuk
PDF
81-87
O.O. Pogribnyy, Yu.P. Stefurak, V.V. Prorochuk, S.I. Fokshey
PDF
87-97
Yu.V. Siruk, E.P. Pechenyuk, T.N. Chernyuk
PDF
97-103
A.G. Bulat, А.О. Baschevanzhi
PDF
104-108
O.V. Zhukovskyi
PDF
109-113
I.P. Matsiakh, V.O. Kramarets
PDF
113-119
S.Yu. Maltseva, А.M. Solonenko, Ye.I. Maltsev
PDF
120-125
A.I. Zadorozhnyy
PDF
125-134
Ya.V. Henyk
PDF
135-140
M.S. Malovanyy, V.V. Nikiforov, O.V. Kharlamova, A.D. Sinelnіkov
PDF
140-149
M. Bury, S. Stankowski, G. Hury, А. Dawidowski, N. Opatowicz, M. Sobolewska, R. Kowalewska, U. Bashutska
PDF
149-156
R.V. Bezdil
PDF
156-161
V.M. Zhuk, I.Yu. Popadyuk, O.V. Verbovsky
PDF
162-165
M.L. Kopiy, V.P. Kucherjavyj
PDF
166-173
O.О. Matsiyevska
PDF
173-177
A.V. Motalo, B.I. Stadnyk, V.P. Motalo
PDF
178-183
R.P. Paranyak, M.L. Lapishko, N.V. Voytovich
PDF
184-192
M.M. Prykhodko
PDF
192-199
O.V. Smal
PDF
200-206
S.R. Melnyk, L.I. Shevchuk, Yu.R. Melnyk, O.L. Boychuk
PDF
207-112
A.V. Akimov
PDF
212-220
L.N. Boyko, A.V. Antsyferova
PDF
221-225
K.I. Lishchynska
PDF
225-230
V.B. Loik, V.V. Kashiy, R.M. Tupa, A.V. Supranyuk
PDF
231-235
I.V. Pavlyuk, N.Y. Stadnytska, V.P. Novikov
PDF
236-241
M.I. Pylypchuk, V.I. Taras
PDF
242-248
M.I. Solod
PDF
249-255
Ya.P. Dragan, Yu.B. Palaniza, O.V. Hevko, I.Yu. Dediv
PDF
255-259
V.P. Kovbasa, A.A. Kadem, D.Yu. Kalinichenko
PDF
260-268
L.A. Yaremchuk, B.P. Pobereyko
PDF
269-274
S.O. Rozhkov
PDF
274-280
V.M. Golovach, O.S. Baranova
PDF
280-285
T.M. Gonchar
PDF
285-294
I.M. Droniuk, O.Yu. Fedevych
PDF
295-301
V.S. Kropivnitskyy
PDF
301-307
O.O. Larin
PDF
307-311
Yu.I. Gryciuk, P.Yu. Grytsyuk
PDF
311-323
T.M. Matviykiv, V.M. Teslyuk
PDF
324-329
I.R. Opirsky
PDF
329-335
I.Z. Pylypiv
PDF
335-340
M.A. Shufnarovych
PDF
341-347
Yu.Yu. Tunytsya, M.G. Adamovsky, M.M. Borys, S.N. Kraievskyi, I.P. Magazynshchykova
PDF
348-356
L.D. Vivcharuk, M.E. Haydukevych
PDF
356-362