Vol 25, No 8 (2015)

Scientific Bulletin of UNFU

Table of Contents

V.Yu. Yukhnovskyy, Yu.S. Urlyuk, M.P. Holovetskyy
PDF
8-15
H.H. Hrynyk
PDF
15-25
N.I. Hrunyk, Yu.M. Yusypovych, V.A. Kovaleva, R.T. Gout
PDF
25-32
L.S. Osadchuk
PDF
32-35
Ya.V. Henyk, S.B. Marutyak, A.P. Dyda
PDF
36-43
V.I. Blyshchyk
PDF
43-48
I.I. Gnatyshyn
PDF
49-52
I.Ya. Tymochko, O.M. Hrynyk
PDF
53-57
L.O. Torosova
PDF
58-62
M.A. Buzyl, A.M. Bilous, D.M. Golyaka
PDF
63-68
K.V. Myronchuk
PDF
69-75
O.V. Spryagailo
PDF
75-81
I.M. Yanovska
PDF
82-87
A.I. Ivchenko, I.M. Patsura, P.G. Khomyuk
PDF
87-94
V.M. Gryb
PDF
95-100
V.V. Nazarenko, V.V. Babenko
PDF
100-105
M.V. Krachkovska
PDF
106-112
T.V. Lustiuk
PDF
112-117
M.V. Man'ko
PDF
118-123
S.S. Monastyrska, R.D. Stetsik, N.K. Gayvanovych
PDF
123-128
Ya.Ya. Pavlyshak, N.K. Goyvanovych
PDF
128-133
V.P. Krasnov, T.V. Kurbet, M.B. Korbut, O.L. Boyko
PDF
134-139
O.A. Nagurskyj, M.S. Malovanyy, S.D. Sinelnіkov, V.V. Vashchuk
PDF
139-145
N.Yu. Vronska, M.S. Malovanyy, H.G. Sakalova
PDF
146-149
I.Yu. Popadiuk
PDF
149-154
V.M. Malyuga
PDF
154-162
T.O. Chernega
PDF
162-169
A.S. Ivasivka, N.K. Goyvanovych
PDF
169-174
A.G. Bulat, Yа.V. Taran
PDF
174-178
N.N. Grynchyshyn
PDF
178-185
G. Hury, M. Sobolewska, N. Opatowicz, U. Bashutska, W. Biel
PDF
186-190
V.M. Karaulna
PDF
191-194
T.V. Parpan, N.V. Kichyra
PDF
195-202
L.Ya. Poberezhna
PDF
203-209
N.G. Luciv
PDF
209-214
B.Ya. Kshyvetskyy, V.R. Solonynka
PDF
215-221
V.V. Vojtovych, V.V. Shostak
PDF
221-226
L.Ya. Poberezhny, A.V. Hrytsanchuk, V.V. Hrytsanchuk
PDF
226-231
І.V. Tsebryuk, S.A. Vinogradov, A.Ya. Kalinovs'kiy, V.A. Temnikov
PDF
232-240
N.O. Meranova
PDF
240-244
V.M. Popov, I.A. Chub
PDF
244-249
L.O. Pavlish
PDF
250-253
G.M. Pruslipska
PDF
254-259
Z.P. Chornyi, I.B. Pirko, V.M. Salapak, M.V. Dyachuk, O.R. Onufriv, A.D. Kulchyckiy
PDF
260-268
M. Solinska
PDF
269-277
V.M. Korendiy, O.S. Bushko, O.Yu. Kachur, R.Yu. Skripnik
PDF
277-285
I.М. Rud'ko
PDF
286-292
V.V. Hrytsyk
PDF
293-298
V.V. Atamanyuk
PDF
299-306
Yu.I. Gryciuk, S.I. Koshyrets
PDF
306-314
V.M. Teslyuk, A.I. Pukach
PDF
314-321
N.O. Meranova
PDF
322-328
L.Ya. Chygur
PDF
328-333
O.O. Melnyk
PDF
334-340
M.A. Nazarkevych, O.A. Troyan
PDF
341-346
B.B. Pospelov, R.M. Polstiankin
PDF
347-353
M.Z. Lavrivskiy, N.E. Thur
PDF
353-359
N.B. Jaworski, I.V. Farmaga, U.B. Marikutsa
PDF
359-366
I.I. Verkhola
PDF
367-370
T.K. Huseynov
PDF
371-378
Ya.I. Sokolovskyy, O.L. Storozhuk, I.M. Kroshnyy
PDF
379-382
B.V. Durnyak, N.M. Pasyeka, M.S. Pasyeka, O.V. Erstenyuk
PDF
383-390