IMPLEMENTATION OF THE DISCIPLINE "STRATEGY OF NATIONAL WEALTH PRESERVATION" IN HIGHER EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PLANNING OF THE STATE

M.V. Kvak

Abstract


Nowadays urgent environmental, social and economic problems highlight the need for new noosphere mentality and outlook formation of the younger generation through sustainable development training at higher education institutions. The development of ecological and economic training of future professionals for the sustainable development at higher education institutions centers around the implementation of the ideas of Ukrainian school of physical economy and its main representatives S. Podolynsky, V. Vernadsky and M. Rudenko. In this context the development of structure and content of the discipline "National wealth preservation strategy" for the master's program with specialization "Applied Economics" by the Department of Economy of Ukraine at Ivan Franko National University of Lviv is of importance. In addition, the separation of the main directions of implementation of the ideas of Ukrainian school of physical economy into educational and practically applied dimensions makes it possible to form the basis of life-saving model of economic development that has grounds in the implementation of a integrated plan of action for the preservation of national wealth as the foundation for the future of the economy according to the principles of sustainable development. The advantage of this study is popularization of the achievements of Ukrainian scholars and adaptation of national education system to the needs of sustainable development planning of the state. This results in preservation and accumulation of national wealth, which is an integrated basis for the state to its full socialization, harmonization of the relationships between economy and environment, ensuring its competitive advantage in international politics. Consequently, quality education is the key to Ukraine's access to the vector of sustainable development and preservation of national wealth of Ukraine is the vector of sustainable development planning of the state.

Keywords


strategy; Ukrainian school of physical economy; greening of higher economic education; national wealth preservation; the model of life-saving economy; sustainable development

Full Text:

PDF

References


Beheka, A. (1995). Ekolohichna osvita: stan i zavdannia [Environmental education: status and tasks]. Native school, 6, 33–34. [in Ukrrrainian].

Drobnokhod, M. I., Volvach, F. V., & Ivashchenko, S. H. (2000). Kontseptualni osnovy formuvannia ekolohichnoho myslennia ta zdibnostei liudyny buduvaty harmoniini vidnosyny z pryrodoiu [Conceptual basis of ecological thinking and abilities to build a harmonious relationship with nature]; Mizhrehion. akad. upr. personalom. Kyiv, 76 p. [in Ukrrrrainian].

Dubovich, I. A., Baldzhy, M. D., & Barkan, V. I. [Etc.] (2016). Transkordonna ekolohizatsiia ekonomiky – shliakh do praktychnoi realizatsii kontseptsii staloho rozvytku v yevrointehratsiinomu protsesi Ukrainy [Cross-border greening of the economy – the way to the practical implementation of sustainable development in the European integration process of Ukraine]. Zrównowazony rozwój – XXI wiek: zarzadzanie, technologie, modele. Dyskusje 2016: kolektyvna monohrafiia. Cherkasy, 590 p. [in Ukrrrrainian].

Hryniv, L. S. (2016). Fizychna ekonomiia: novi modeli staloho rozvytku [Physical Economy: New Model of Sustainable Development]. Lviv: Liha-pres, 424 p. [in Ukrrrrainian].

Kupalova, H. I., & Hats'ka, L. P. (2015). Ekolohizatsiya shkil'noyi ta vyshchoyi ekonomichnoyi osvity [Greening school and higher economic education]. Sustainable development of economy, 1(26), 130–133. [in Ukrrainian].

Kupenko, Yu. O., Zhuk, V. M., Shevchuk, V. O., & Khodakivs'ka, O. V. (Eds.) (2013). Fizyko-ekonomichne osyahnennya misiyi Ukrayiny [Physical and economic mission of Ukraine comprehension] Fizychna ekonomiya u vymirakh teoriyi i praktyky hospodaryuvannya: kolektyvna monohrafiya. Kyiv: NNTs "Instytut ahrarnoyi ekonomiky", 502 p. [in Ukrrrrainian].

Kutsenko, V., & Trillenberh, H. (2014). Ekolohichna osvita – vazhlyvyy instrument staloho rozvytku [Environmental education – an important tool for sustainable development]. Ekonomika pryrodokorystuvannya i okhorony dovkillya, 7, 20–22. [in Ukrrrainian].

Kvak, M. V. (2012). Stratehichne planuvannya vidtvorennya natsional'noho bahat•stva yak rezervu dlya realizatsiyi tsil'ovykh prohram rozvytku derzhavy ta zabezpechennya natsional'noyi ekonomichnoyi bezpeky [Strategic planning reproduction of national wealth as a reserve for the implementation of the programs of the State and ensure national economic security]. The bulletin of transport and industry economics, 38, 28-31. Kharkiv: UkrSART. [in Ukrrrainian].

Luk'yanova, L. B. (2005). Ekolohichna osvita u konteksti kontseptsiyi stiykoho rozvytku [Environmental education in the context of the concept of sustainable development]. Problema formuvannya tsinnisnykh oriyentyriv profesiynoyi diyal'nosti, 3, 144–154. Kharkiv: Styl' Izdat. [in Ukrrrainian].

Sobolyeva, S. M. (2009). Formuvannya ekolohichnoyi svidomosti studentiv finansovo-ekonomichnykh spetsial'nostey u protsesi ekolohichnoyi pidhotovky [Forming ecological consciousness of students of financial and economic specialties in the process of environmental training]. Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho un-tu: zb. nauk. st, 2, 187–192. [in Ukrrrainian].

Tunytsya, Yu. Yu., Adamovs'kyy, M. H., Borys, M. M., Krayevs'kyy, S. N., & Mahazynshchykova, I. P. (2015). Ekolohizatsiya osvity yak klyuchovyy faktor pidhotovky fakhivtsiv dlya staloho rozvytku [Greening education as a key factor of training specialists for sustainable development]. Scientific Bulletin of UNFU, 25(10), 348–356. L'viv: RVV UNFU. [in Ukrrrainian].

Veklych, O. O., Baldzhy, M. D., & Barkan, V. I. [Etc.]. (2016). Ekolohichne opodatkuvannia – efektyvnyi rehuliatornyi mekhanizm natsionalnoi ekolohichnoi polityky v umovakh detsentralizatsii vlady (z urakhuvanniam yevrointehratsiinykh protsesiv) [Environmental tax – effective regulatory mechanism of the national environmental policy in a decentralized authorities (including the European integration processes)]. Zrównowazony rozwój – XXI wiek: zarzadzanie, technologie, modele. Dyskusje 2016: kolektyvna monohrafiia, 590 p. [in Ukrrrrainian].

Vorobiova, L. V. (2015). Idei fizychnoi ekonomii v orhanizatsii suchasnoi systemy hospodariuvannia [Ideas of Physical Economy in the Organization of the Modern Economic System] ECVU: zb. nauk. pr. uchenykh ta aspirantiv, 25/1, 90–95. DVNZ "Pereiaslav-Khmelnytskyi DPU imeni Hryhoriia Skovorody". Pereiaslav-Khmelnytskyi. [in Ukrrrainian].

Zlupko, S. M. (2004). Ekohomolohiya – novyy naukovyy napryam suchasnosti (prychyny i umovy formuvannya) [Ekohomolohiya – a new scientific field today (causes and conditions of formation)]. Regional Economics, 3, 33–40. [in Ukrrrainian].
DOI: https://doi.org/10.15421/40270239

Refbacks

  • There are currently no refbacks.