СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА


  • T.V. Skljaruk НУ "Львівська політехніка", м. Львів
  • I.B. Sobol НУ "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: механізм оцінювання, функції механізму, ефективність персоналу, методи оцінювання, принципи оцінювання, сучасні тенденції

Анотація

Висвітлено основні аспекти поняття "механізм" та "оцінювання механізму". Відображено основні елементи механізму оцінювання ефективності персоналу промислового підприємства в контексті сучасних викликів. Виокремлено принципи дії механізму, оскільки вони характеризують основні засади його побудови, спрямовані на ефективне функціонування. Акцентовано увагу на сучасному методі оцінювання ефективності діяльності персоналу – управління за компетенціями, який у поєднанні із елементами методу управління за цілями ефективністю підприємства, вимагає попереднього формування моделі компетенцій і встановлення блоків компетенцій. Виокремлено та охарактеризовано функції механізму оцінювання ефективності персоналу.

Біографії авторів

T.V. Skljaruk, НУ "Львівська політехніка", м. Львів
канд. екон. на­ук, стар­ший вик­ла­дач
I.B. Sobol, НУ "Львівська політехніка", м. Львів
ас­пі­рант

Посилання

Daniuk, V. M. (2006). Orhanizatsiia pratsi menedzhera: navch. posibn. Kyiv: KNEU, 276 p. [in Ukrainian]
Kolot, A. M. (2007). Innovatsiina pratsia ta intelektualnyi kapital u systemi faktoriv formuvannia ekonomiky znan. Formuvannia rynkovoi ekonomiky, 2(1), 350–365. Spetsvyp.: Upravlinnia liudskymy resursamy: problemy teorii ta praktyky. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian]
Labenska, T. M. (2007). Rozroblennia metodyky otsinky personalu pidpryiemstva. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, 4, 160–164. [in Ukrainian]
Mogilevkin, E. A., Novgorodov, A. S., Klinikov, S. V. (2012). HR-instrumenty: prakticheskaja ocenka. Kak vyjavit sotrudnikov, kotorye mogut dat maksimalnyj rezultat: uchebno-prakt. posobie. SPb.: Rech, 320 p. [in Russian]
Sivashenko, T. (2011). Suchasni pidkhody do otsinky personalu. Ekonomichnyi analiz, 8(2), 315–317. [in Ukrainian]
Sybirtsev, V. V. (2004). Otsinka sotsialnoho stanu vyrobnychoho kolektyvu v umovakh antykryzovoho upravlinnia promyslovymy pidpryiemstvamy. Kirovohrad: Tsentralno-Ukrainske vydavnytstvo, 184 p. [in Ukrainian]
Turchyna, V. M. (2011). Informatsine ta prohramne zabezpechennia upravlinnia efektyvnistiu pratsi. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, 4(49), vol. 2, 259–264. Poltava: PUET. [in Ukrainian]
Vynohradskyi, M. D., Vynohradska, A. M., & Shkanova, O. M. (2009). Upravlinnia personalom (Vol. 2). Kyiv: Tsentr navch. lit-ry, 502 p. [in Ukrainian]
Yeskov, O. L., & Pashuta, M. T. (2007). Otsinka personalu – vazhlyvyi chynnyk sertyfikatsii kadriv. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 3(70), 157–160. [in Ukrainian]
Zakharchyn, H. M., & Sobol, I. B. (2016). Otsiniuvannia efektyvnosti personalu promyslovoho pidpryiemstva na zasadakh marketynhu. Visnyk Natsionalnoho Universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia: Marketynh i lohistyka, 846, 62–67. [in Ukrainian]
Zakharchyn, H. M., Lyubomudrova, N. P., & Sobol, I. B. (2016). Motivation and evaluation of personnel in modern challenging environment. Economics, Entrepreneurship, Management, 3(1), 31–34.
Опубліковано
2017-02-23
Як цитувати
Skljaruk, T., & Sobol, I. (2017). СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Науковий вісник НЛТУ України, 27(2), 72-75. https://doi.org/10.15421/40270215