MODERN MECHANISM OF STAFF EFFECTIVENESS EVALUATION AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

T.V. Skljaruk, I.B. Sobol

Abstract


Nowadays lack of unified approach in determining the employees performance complicates the choice of mechanism of performance evaluation. So it is necessary to search for a mechanism of evaluation, which will both provide objectivity in assessment procedures, and harmonize relations among the staff. Thus, the aim of the study is to identify major aspects of modern mechanisms that help evaluate the employees productivity in the industrial enterprises. Our study proves that the mechanism of evaluation is an important lever of influence, so its practical use improves the same process of evaluation and taking the appropriate managing decisions. We have highlighted the main aspects of the concept of "mechanism" and "evaluation mechanism". A general scheme of the staff evaluation mechanism consists of the following units: purpose, principles, functions, structure and instruments. We have also reflected the main elements of the mechanism of evaluating of the effectiveness of personnel of industrial enterprises in the context of current challenges. The attention to modern methods of evaluating performance of staff – management competence, which combined elements of the method of management by objectives performance enterprises require prior forming a model of competence and installing blocks competencies. Some features of the mechanism of evaluating the effectiveness of personnel are allocated and described. Finally, we have concluded that using the mechanism of performance evaluation in human resources management enhances the quality and objectivity of the evaluation. Due to the established relationships between all the elements of the mechanism in the assessment process, many controversial issues are removed and the use of methodological tools simplifies the evaluation. Assessment based on the competence approach in combination with other methods of assessment (assessment of talent, evaluation of staff potential, etc.) provides a mechanism with a modern character.

Keywords


evaluation mechanism; function mechanism; efficiency of staff; assessment methods; principles of assessment; current trend

Full Text:

PDF

References


Daniuk, V. M. (2006). Orhanizatsiia pratsi menedzhera: navch. posibn. Kyiv: KNEU, 276 p. [in Ukrainian]

Kolot, A. M. (2007). Innovatsiina pratsia ta intelektualnyi kapital u systemi faktoriv formuvannia ekonomiky znan. Formuvannia rynkovoi ekonomiky, 2(1), 350–365. Spetsvyp.: Upravlinnia liudskymy resursamy: problemy teorii ta praktyky. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian]

Labenska, T. M. (2007). Rozroblennia metodyky otsinky personalu pidpryiemstva. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, 4, 160–164. [in Ukrainian]

Mogilevkin, E. A., Novgorodov, A. S., Klinikov, S. V. (2012). HR-instrumenty: prakticheskaja ocenka. Kak vyjavit sotrudnikov, kotorye mogut dat maksimalnyj rezultat: uchebno-prakt. posobie. SPb.: Rech, 320 p. [in Russian]

Sivashenko, T. (2011). Suchasni pidkhody do otsinky personalu. Ekonomichnyi analiz, 8(2), 315–317. [in Ukrainian]

Sybirtsev, V. V. (2004). Otsinka sotsialnoho stanu vyrobnychoho kolektyvu v umovakh antykryzovoho upravlinnia promyslovymy pidpryiemstvamy. Kirovohrad: Tsentralno-Ukrainske vydavnytstvo, 184 p. [in Ukrainian]

Turchyna, V. M. (2011). Informatsine ta prohramne zabezpechennia upravlinnia efektyvnistiu pratsi. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, 4(49), vol. 2, 259–264. Poltava: PUET. [in Ukrainian]

Vynohradskyi, M. D., Vynohradska, A. M., & Shkanova, O. M. (2009). Upravlinnia personalom (Vol. 2). Kyiv: Tsentr navch. lit-ry, 502 p. [in Ukrainian]

Yeskov, O. L., & Pashuta, M. T. (2007). Otsinka personalu – vazhlyvyi chynnyk sertyfikatsii kadriv. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 3(70), 157–160. [in Ukrainian]

Zakharchyn, H. M., & Sobol, I. B. (2016). Otsiniuvannia efektyvnosti personalu promyslovoho pidpryiemstva na zasadakh marketynhu. Visnyk Natsionalnoho Universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia: Marketynh i lohistyka, 846, 62–67. [in Ukrainian]

Zakharchyn, H. M., Lyubomudrova, N. P., & Sobol, I. B. (2016). Motivation and evaluation of personnel in modern challenging environment. Economics, Entrepreneurship, Management, 3(1), 31–34.
DOI: https://doi.org/10.15421/40270215

Refbacks

  • There are currently no refbacks.